มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา รุ่น 2 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16167123001  นางจันทรเพชร ไกรโชค  Mrs. Chantharaphet Kraichoke  
26167123002  นางสาวฉัตรญาณิน แก้วกอ  Miss Chatyanin Kaewkor  
36167123003  นางโชติกา ปิลาผล  Mrs. Chotika Pilaphon  
46167123004  นางสาวธนพร อรุณธัญญาวิรัช  Miss Thanaporn Aruntanyawirat  
56167123005  นางพัชรี ปุ่มสันเทียะ  Mrs. Phatchari Pumsanthia  
66167123006  นางสาวสิริณดา เจริญชอบ  Miss Sirinada Charoenchob  
76167123007  นางสาวสุภาวดี ทองเทศ  Miss Suphawadee Thongtes  
86167123008  นางสาวสุภาวดี พรมสอน  Miss Suphawadee Phomsorn  
96167123009  นายขจรเกียรติ ยศตุ้ย  Mr. Khajornkiat Yostui  
106167123010  นายมรกต วงษ์มี  Mr. Moragot Wongme  
116167123011  นายสุรภาพ สุปง  Mr. Suraphap Supong  
126167123012  นายณัฐวัฒน์ วรรณชัย  Mr. Natthawat Wannachai