มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Education) รุ่น 13 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16167259001  นางสาวศิริลักษณ์ ศรีราจันทร์  Miss Siriluk Sreerjun  
26167259002  นายกาญจน์ แสงแก้ว  Mr. Kan Sangkaew  
36167259003  นายจิรวัฒน์ พงษ์พิพัฒน์  Mr. Jirawat Pongpipat