มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการประยุกต์ (Applied Management) รุ่น 1 ก. กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16167621004  นางสาวเวณิกา ม่วงหวาน  Miss Wanika Muangwan  
26167621005  นางสาวอภิญญารัตน์ จันตูม  Miss Apinyarat Chantum  
36167621012  นางสาวรุ่งฤดี ต่ายโพ  Miss Rungrudee Taypho  
46167621013  นางสาวสุกัญญา จันทะเสน  Miss Suganya Jantasen  
56167621014  นายสิทธาวุฒิ ขุนมธุรส  Mr. Sitthawut Khunmathuros