มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212103001  นางสาวกัญญารัตน์ พุ่มพวง  Miss Kanyarat Phumphuang  
26212103002  นางสาวคณิศร เพิ่มการนา  Miss Kanisorn Permkanna  
36212103003  นางสาวฐิติมา รวบรัด  Miss Thitima Ruabrat  
46212103004  นางสาวณัฏฐดา เมืองชาวสวน  Miss Natthada Muangchaosuan  
56212103005  นางสาวนัทธพร ปุญญฤทธิ์  Miss Nattaporn Poonyarit  
66212103006  นางสาวนันท์นภัส บัวทอง  Miss Nannapat Buathong  
76212103007  นางสาวเบญจมาศ ศรีสิงห์  Miss Benjamat Srising  
86212103008  นางสาวประภาดา นาอุดม  Miss Prapada Naudom  
96212103009  นางสาวปุญญิสา เกตุจันทร์  Miss Punyisa Ketchan  
106212103010  นางสาวพรทิภา แดนดำรงสิน  Miss Phonthipha Dandamrongsin  
116212103011  นางสาวพรนภา อยู่ทอง  Miss Pornnapha Yuthong  
126212103012  นางสาวพรรณิภา แผลงศร  Miss Pannipa Plangsorn  
136212103013  นางสาวพรวิลัย เผือกวงษ์  Miss Pornwilai Phueakwong  
146212103014  นางสาวพัชรินทร์ พุ่มเชียงลำ  Miss Phatcharin Phumchianglam  
156212103015  นางสาวพาฝัน หงษ์กิจ  Miss Phafun Hongkit  
166212103017  นางสาวแพรวพรรณ พิศเพ็ง  Miss Phraeophan Phitpheng  
176212103018  นางสาวภัทราภรณ์ ศรียัง  Miss Pattaraporn Sriyang  
186212103019  นางสาวมนต์นภา สระทองน้อย  Miss Monnapha Sathongnoi  
196212103020  นางสาวมุกดาวรรณ แสงท่านั่ง  Miss Mukdawan Sangtanang  
206212103021  นางสาววรนุช คำบุญ  Miss Woranuch Khamboon  
216212103022  นางสาววรรณวษา ศรีคำทา  Miss Wanwasa Srikhamtha  
226212103023  นางสาววรวรรณ อุดมสุข  Miss Worawan Udomsuk  
236212103024  นางสาววรัญญา สุภาษิ  Miss Waranya Supasi  
246212103025  นางสาววราภรณ์ หิรัญญิก  Miss Waraphon Hiranyik  
256212103026  นางสาววิมลสิริ โพธิ์สมบัติ  Miss Wimonsiri Phosombat  
266212103027  นางสาววิรากานต์ โตสังข์  Miss Wirakarn Tosang  
276212103028  นางสาวศิริจันทรา แสงอรุณ  Miss Sirichanthra Sangarun  
286212103029  นางสาวศิวธิดา ขำทอง  Miss Siwatida Khamthong  
296212103030  นางสาวสุภารัตน์ แก้ววัน  Miss Supharat Kaeowan  
306212103031  นางสาวอรณิช ศรีไพบูลย์ผล  Miss Oranit Sriphaiboonphon  
316212103032  นางสาวอรณี สีบุ  Miss Orani Sibu  
326212103033  นางสาวอรวรา ล้วนศรี  Miss Ornvara Luansree  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336212103034  นางสาวอัญชลี เรือนอินทร์  Miss Anchalee Ruanin  
346212103035  นางสาวอาภาพร แก้วบุตรสา  Miss Arpaporn Kaeobutsa