มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212103036  นางสาวกรองกมล แพงทอง  Miss Krongkamon Pheangthong  
26212103037  นางสาวกัญญาวีร์ ปรางค์วัฒนานนท์  Miss Kanyawee Prangwattananon  
36212103038  นางสาวกุลิสรา พรหมสิงห์  Miss Gurisara Phromsing  
46212103039  นางสาวเกษราภรณ์ เรืองสุรีย์  Miss Ketsaraporn Rueangsuree  
56212103040  นางสาวจันทร์ทิพภา บัวประทุม  Miss Jantippa Buapratum  
66212103041  นางสาวจิดาภา ไหลทา  Miss Jidapa Laita  
76212103042  นางสาวจิตรทิวา พร้อมเพียง  Miss Jittiwa Prompreang  
86212103043  นางสาวจิราภา มณีชื่น  Miss Jirapha Manichuen  
96212103044  นางสาวชนาธินาถ ธรรมยาฤทธิ์  Miss Chanatinad Thammayarit  
106212103045  นางสาวณัฐภาณี ทวีลาภ  Miss Natphanee Thaweelarb  
116212103046  นางสาวดวงรัตน์ เขียวลี  Miss Duangrat Khiawlee  
126212103047  นางสาวธัญญาพร มีตา  Miss Thanyaporn Meeta  
136212103048  นางสาวธันยพร กระแสร์  Miss Thanyaphon Krasae  
146212103049  นางสาวนิชนันท์ กางถิ่น  Miss Nitchanan Kangthin  
156212103050  นางสาวเนตรอัปสร ฉันทวุฒิ  Miss Netoapson Chantawut  
166212103051  นางสาวบวรรัตน์ โพธิ์ศรีสวัสดิ์  Miss Bowornrat Phosrisawat  
176212103052  นางสาวปริยานัน แสงดี  Miss Pariyanan Sangdee  
186212103053  นางสาวปัณยะศิริ สกลวิศาลศักดิ์  Miss Panyasiri Sakonwisansak  
196212103054  นางสาวปุณยาพร ชุติพงษ์พันธ์  Miss Punyaporn Chutipongpan  
206212103055  นางสาวพรทิพย์ แก้วมั่น  Miss Porntip Keawman  
216212103056  นางสาวพรพิมล พฤฒิสาร  Miss Pornpimon Pukthisan  
226212103057  นางสาวพัชรินทร์ บุญแก้ว  Miss Phatcharin Boonkaew  
236212103058  นางสาวพิราวรรณ คำพวง  Miss Phirawan Khamphuang  
246212103059  นางสาวเพ็ญนภา ศรีธงไชย  Miss Phennapha Srithongchai  
256212103060  นางสาวภัทราภรณ์ บุญนัก  Miss Phattharaphorn Bunnak  
266212103062  นางสาวรัชฎาภรณ์ เบ้าทอง  Miss Lachadaporn Baothong  
276212103063  นางสาวศุภนิดา อ่องแดง  Miss Suphanida Aongdang  
286212103064  นางสาวสิภาภรณ์ มั่นต่อการ  Miss Siphaporn Montokarn  
296212103065  นางสาวสุชานาฎ สุขศรี  Miss Suchanat Suksri  
306212103066  นางสาวสุดารัตน์ สุขเครือเกิด  Miss Sudarat Sukkrueakoed  
316212103068  นางสาวสุพรรณิการ์ อินนารา  Miss Suphannika Innara  
326212103069  นางสาวอรอุมา มุ่งเงิน  Miss Onuma Mungngoen  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336212103070  นางสาวอารญา ดอนพูนไพร  Miss Araya Donpoonpai