มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212112001  นางสาวกนิตฐา ขำชัยภูมิ  Miss Kanitta Kamchaiyaphum  
26212112002  นางสาวกรกฎ เกษโสภา  Miss Korrakot Ketsopha  
36212112003  นางสาวกรรณิกา พวงจันทร์  Miss Kanniga Phoungjun  
46212112004  นางสาวกัญญารัตน์ รอดเขียว  Miss Kanyarat Rodkhiew  
56212112005  นางสาวกันญารัตน์ คงคา  Miss Kanyarat Khongkha  
66212112006  นางสาวเกวลิน เหมือนแก้ว  Miss Kewalin Muankaew  
76212112007  นางสาวขวัญฤทัย โพธิ์ทอง  Miss Khwanruethai Phothong  
86212112008  นางสาวคมรวี กองศรี  Miss Khomravee Kongsi  
96212112009  นางสาวฐิติมา โสประดิษฐ์  Miss Thitima Sopradit  
106212112010  นางสาวธัญวรัตม์ แป้นสวน  Miss Thanwarat Paensoun  
116212112011  นางสาวธารารัตน์ พลาพล  Miss Tararat Palapol  
126212112012  นางสาวนงนภัส ปิ่นแก้ว  Miss Nongnaphat Pinkeaw  
136212112013  นางสาวนภัสสร จันทร์ขันศรี  Miss Naphatsorn Jankhansri  
146212112015  นางสาวนารีรัตน์ ทิน้อย  Miss Nareerat Thinoi  
156212112016  นางสาวประภาสิริ อยู่คำ  Miss Praphasiri Yookham  
166212112017  นางสาวปรัชญาพร นราสี  Miss Pachayaporn Narasee  
176212112018  นางสาวปรียาภรณ์ คุ้มสุข  Miss Preeyapron Kumsuk  
186212112019  นางสาวพรนภา คำลา  Miss Pornnapa Khamla  
196212112020  นางสาวพาณิภัค จันทะคุณ  Miss Phaniphak Chanthakhun  
206212112021  นางสาวภรภัทร ภมรสุวรรณ  Miss Pornphat Phamornsuwan  
216212112022  นางสาวภัคจิรา ใจสะบาย  Miss Pakjira Jaisabai  
226212112023  นางสาวรัตติกาล เส็นขาว  Miss Rattikan Senkhao  
236212112024  นางสาวลลิตา โพศรีจันทร์  Miss Lalita Posrijan  
246212112025  นางสาววิภาดา บูรณสรรค์  Miss Wiphada Booranasan  
256212112026  นางสาววิรัตน์ตะวัน รอดทอง  Miss Wirattawan Rotthong  
266212112027  นางสาวอภิชญา จันทร์เจาะ  Miss Apichaya Janjo  
276212112029  นางสาวอัญชนา พึ่งเรือง  Miss Anchana Peungreung  
286212112030  นางสาวอาทิติยา ฤทธิ์เดช  Miss Athitiya Ritdet  
296212112031  นายธีรพัฒน์ เลิศลักษมี  Mr. Theerapat Lertlaksame  
306212112032  นายธีรวัฒน์ ดอกแก้ว  Mr. Teerawat Dokkaew  
316212112033  นายนิธิศ ขันหลวง  Mr. Nithit Khanluang  
326212112034  นายพงศพัศ สุขเกษม  Mr. Phongsaphat Sukkasem  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336212112035  นายอภิรักษ์ พิลึก  Mr. Aphirak Philuek  
346212112071  นางสาวอัสนา หมัดกูล  Miss Asna Madkun