มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212112036  นางสาวกชกร พรมแก้ว  Miss Kotchakorn Phromkaeo  
26212112037  นางสาวกรรณิการ์ สงวนดิษ  Miss Kannika Sanguandit  
36212112038  นางสาวกฤติยา เรืองวงค์  Miss Krittiya Rueangwong  
46212112039  นางสาวกฤษณา แก้วสีนวล  Miss Kritsana Kaewseenaun  
56212112040  นางสาวเกษฎาภรณ์ คุยสูงเนิน  Miss Ketsadaporn Khuisungnoen  
66212112041  นางสาวจารวี เทียนป้อม  Miss Jarawee Thianpom  
76212112042  นางสาวจินดารัตน์ ยอดแสง  Miss Jindarat Yodsaeng  
86212112043  นางสาวจุฑาทิพย์ ราชา  Miss Jutatip Racha  
96212112044  นางสาวชวิศา เขียวหอม  Miss Chawisa Khiaohom  
106212112045  นางสาวชุตินันท์ นาคอ่อง  Miss Chutinan Nakoong  
116212112046  นางสาวฐิติยา พึงไชย  Miss Thitiya Phuengchai  
126212112047  นางสาวณัฎฐิดา มั่นเอี่ยม  Miss Natthida Manaiam  
136212112048  นางสาวณิชาภา ภาพสิงห์  Miss Nichapa Papsing  
146212112049  นางสาวตะวัน เวชประสิทธิ์  Miss Tawan Wetprasit  
156212112050  นางสาวทิพวรรณ สายทอง  Miss Tippawan Saitong  
166212112051  นางสาวธนภรณ์ ศรีคำพา  Miss Thanaporn Srikhampha  
176212112052  นางสาวธัญชนก กลางจิต  Miss Tanchanok Klangjit  
186212112053  นางสาวธัญญาลักษณ์ แสงผึ้ง  Miss Thanyalak Saengphueng  
196212112054  นางสาวธัญติภรณ์ พึ่งศรี  Miss Thantiphon Phuengsri  
206212112055  นางสาวธัญวรัตม์ วงค์วาร  Miss Thanwarat Wongwan  
216212112056  นางสาวธิติมา พรมโสภา  Miss Thitima Promsopha  
226212112057  นางสาวบุญญารัตน์ หีบแก้ว  Miss Boonyarat Heebkaew  
236212112058  นางสาวปาริสา ค้อมทอง  Miss Parisa Khomthong  
246212112059  นางสาวศิริพร พันเพา  Miss Siriporn Phanphao  
256212112060  นางสาวศิริลักษณ์ กันทุ  Miss Siriluk Kantu  
266212112061  นางสาวสิริลักษณ์ ทับยัง  Miss Sirilak Thabyang  
276212112062  นางสาวสุจิตรา ปานาพุต  Miss Sujitra Panaput  
286212112063  นางสาวอรนันท์ กมุทากรณ์  Miss Oranan Kamuthakorn  
296212112064  นางสาวอัจฉราภรณ์ ธนูศร  Miss Atcharaporn Thanuson  
306212112065  นางสาวอัญชลี สวนมณี  Miss Anchalee Suanmanee  
316212112066  นางสาวอิสริยา พุ่มไพจิตร  Miss Issariya Phumpaijit  
326212112067  นายกฤษณะ ตุ่นสังข์  Mr. Kitsana Tunsang  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336212112068  นายณัฐวุฒิ ชีวะโต  Mr. Nattawut Cheevato  
346212112069  นายพิพัฒน์ ชมสา  Mr. Phiphat Chomsa  
356212112070  นายพีรวิชณ์ กองไตร  Mr. Peerawit Kongtai  
366212112072  นางสาวยีสมานี สุหลง  Miss Yismanee Sulong