มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212113001  นางสาวกชกร รังษี  Miss Kotchakon Rangsee  
26212113002  นางสาวกมลรัตน์ แสงเปี่ยม  Miss Kamonrat Saengpiam  
36212113004  นางสาวกานต์พิชชา ทัพใหญ่  Miss Kanpitcha Thapyai  
46212113005  นางสาวกุลณัฐ เอี่ยมภู่  Miss Kunlanat Iamphu  
56212113006  นางสาวจานุกัน ฤทธิ์กระจาย  Miss Chanukan Ritkrachai  
66212113007  นางสาวจิรัชญา ศรัทธาพิทักษ์  Miss Jiratchaya Satthapithak  
76212113008  นางสาวชญานิศ ปงลังกา  Miss Chayanit Ponglangka  
86212113009  นางสาวชลิตา ดิษสวรรค์  Miss Chalita Ditsawan  
96212113010  นางสาวณัชชา วรรณะ  Miss Nutcha Wanna  
106212113011  นางสาวณิชาภัทร ศรีโสภาคีรี  Miss Nichaphat Sisophakhiree  
116212113012  นางสาวธัฏฐา กาเลี่ยน  Miss Tattha Kalien  
126212113013  นางสาวธิดาพรวรกุล สุขธนานิภาสิริ  Miss Tidapornvorakul Suktananipasiri  
136212113014  นางสาวนริศรา สอนเพ็ง  Miss Narissara Sonpeng  
146212113015  นางสาวปภาวรินท์ ปันมิตร  Miss Papawarin Panmit  
156212113016  นางสาวพรมรินทร์ จุ้ยเรือง  Miss Phrommarin Chuirueang  
166212113017  นางสาวภูมิรัตน์ ใจดี  Miss Phumrat Chaidee  
176212113018  นางสาวภูริชญา บัวบาน  Miss Phurichaya Buaban  
186212113019  นางสาววรรทณา ตั้งใจ  Miss Wanthana Tangjai  
196212113020  นางสาววันทนีย์ ก้อนจินดา  Miss Wantanee Konjinda  
206212113021  นางสาววิไลวรรณ ผู้ผ่อง  Miss Wilaiwan Phoophong  
216212113023  นางสาวศริญญา บุญศิลป์  Miss Sarinya Boonsin  
226212113024  นางสาวศิวัชญา โพธิ์พึ่ง  Miss Siwatchaya Phopueng  
236212113026  นางสาวหทัยรัตน์ คำแสน  Miss Hathairat Khamsaen  
246212113027  นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีพนมวรรณ  Miss Nuengruthai Sripanomwan  
256212113028  นางสาวหัทยา ทองประเสริฐ  Miss Hattaya Thongprasirt  
266212113029  นายณัฐวุฒิ ลีรมย์  Mr. Nutthawut Leerom  
276212113030  นายเทพกร บุตรพา  Mr. Teppakorn Bootpa  
286212113031  นายธีระศักดิ์ จันภิรมย์  Mr. Thirasak Chanphirom  
296212113032  นายภานุกร หอมหวล  Mr. Panukon Homhual  
306212113033  นายอัครวัฒน์ ประทุมทอง  Mr. Akarawat Phathumthong  
316212113034  นายอินทนนท์ มาดบังอ่อน  Mr. Intanon Madbang-On  
326212113035  นายอุดมศักดิ์ คำพ่วง  Mr. Audomsak Khamphuang  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336212113060  นางสาวอรนุช แก้วกุมุทวงศ์  Miss Oranut Kaewkumuthawong