มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212113003  นางสาวกาญจนา สาดอ่ำ  Miss Kanchana Satam  
26212113036  นางสาวกนกพร เหมือนศรีชัย  Miss Kanokporn Muansrichai  
36212113037  นางสาวกัณฐมณี รัตนะธนโชค  Miss Kanthamanee Rattanathanachok  
46212113038  นางสาวจันทร์ประภา ฟักนาค  Miss Janprapa Faknak  
56212113039  นางสาวจิดาภา เป๊ะอยู่  Miss Jidapha Peyao  
66212113040  นางสาวณัฐชา จันทรวงค์  Miss Natcha Jantarawong  
76212113041  นางสาวดลยา กลางแสง  Miss Donlaya Klangsaeng  
86212113042  นางสาวนริศรา พุ่มสุข  Miss Narissara Phumsuk  
96212113044  นางสาวนารีรัตน์ มหาลิ  Miss Nareerat Mahali  
106212113045  นางสาวปนัดดา นวลชม  Miss Panatda Nualchom  
116212113046  นางสาวพัชราภา เนตรแสงศรี  Miss Phatcharapha Netsaengsri  
126212113047  นางสาวพิชามญชุ์ นาคยิ้ม  Miss Pichamon Nakyim  
136212113049  นางสาวรินลณี ทุนละ  Miss Rinlanee Thunla  
146212113050  นางสาวรุ่งทิพย์ ส่งแจ้ง  Miss Rungthip Songjang  
156212113051  นางสาววชิราภรณ์ ทับตรา  Miss Wachiraphorn Thabtra  
166212113052  นางสาววรรณธนา สกุลดิษฐ  Miss Wanthana Sakundit  
176212113053  นางสาววริศรา รำพึงกิจ  Miss Waritsara Ramphuengkit  
186212113054  นางสาวศิริลักษณ์ วิจิตรศิริ  Miss Sirilak Wichitsiri  
196212113055  นางสาวศิวพร ชาญวนา  Miss Siwaporn Chanwana  
206212113056  นางสาวสมิตานัน ชาญณรงค์  Miss Samitanan Channarong  
216212113057  นางสาวสุดารัตน์ ไฝจันทึก  Miss Sudarat Faijanthuek  
226212113059  นางสาวอนรรฆพร ณ น่าน  Miss Anukkhaporn Nanan  
236212113061  นางสาวอลิสา ปู่บุตรชา  Miss Alisa Poobutcha  
246212113062  นางสาวอสมาภรณ์ มะลิปล้อง  Miss Asamaporn Maliplong  
256212113063  นางสาวอารียา ปุริสา  Miss Areeya Purisa  
266212113064  นายชัยรัตน์ ราชพันธ์  Mr. Chairat Ratchphan  
276212113065  นายธรรมรักษ์ นิลกำแหง  Mr. Thammarak Ninkamhaeng  
286212113066  นายธีรพล สุขจิตร  Mr. Teerapol Sukjit  
296212113067  นายนิพิษฐ์ ทับหมัน  Mr. Nipit Thapman  
306212113068  นายภากร เพ็งพี  Mr. Phakorn Phengphee  
316212113069  นายรัฐนันท์ ชำนาญอักษร  Mr. Rattanan Chumnanuksorn  
326212113070  นายวสุ เหล่าเขต  Mr. Wasu Laokhet