มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สังคมศึกษา (Social Studies) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212120001  นางสาวกนิษฐา พันธ์เหล็ก  Miss Kanittha Phanlek  
26212120002  นางสาวกัลญารัตน์ สมณี  Miss Kanyarat Somnee  
36212120003  นางสาวกานต์ธิดา คำตุ้ย  Miss Kantida Khumtui  
46212120004  นางสาวจิตทิวา วุฒิทา  Miss Jittiwa Wuttha  
56212120005  นางสาวชุติกาญจน์ บุญขำ  Miss Chutikan Bunkham  
66212120006  นางสาวณิชนันท์ เทพา  Miss Nitchanan Thepha  
76212120007  นางสาวดวงจิตร์ ด่านกิตติไกรลาศ  Miss Duangchit Dankittikairat  
86212120008  นางสาวทิพวรรณ ทองทุม  Miss Thipphawan Thongthum  
96212120009  นางสาวธีรดา ยอดสุวรรณ์  Miss Theerada Yodsuwan  
106212120010  นางสาวนัทฐิณี เขียวสีห์  Miss Natthinee Kheawsee  
116212120011  นางสาวพรรณภา พรมมา  Miss Phannapha Phromma  
126212120012  นางสาวพรรณวษา พรมสอน  Miss Phanwasa Promsorn  
136212120013  นางสาวพิมทอง อาจปา  Miss Phimthong Artpa  
146212120014  นางสาวพิมพ์ธิพร มูลผล  Miss Pimthiporn Moonpol  
156212120015  นางสาวยุวนันท์ อาจปาน  Miss Yuwanan Artpan  
166212120016  นางสาวรุ้งนภา เค้ามิม  Miss Rungnapha Khaomim  
176212120017  นางสาววิภาดา สุขมาก  Miss Wipada Sukmak  
186212120018  นางสาวสาวิณีย์ จานตาดี  Miss Sawinee Jantadee  
196212120019  นางสาวสุดารัตน์ โล่สุวรรณ  Miss Sudarut Losuwan  
206212120020  นางสาวสุธิดา ภู่เเพร  Miss Suthida Phuphae  
216212120021  นางสาวสุธินันท์ นรพงษ์  Miss Suthinan Noraphong  
226212120022  นางสาวสุวิชาดา ทะวะดี  Miss Suwichada Thawadee  
236212120023  นางสาวอมรรัตน์ เขียวน้ำชุม  Miss Amonrat Khiaonamchum  
246212120024  นางสาวอุมาพร แก้วหิน  Miss Aumaporn Kaewhin  
256212120025  นายเกียรติศักดิ์ คำเบิก  Mr. Kaittisak Khamberk  
266212120026  นายจิรพงศ์ ช้างพินิจ  Mr. Jirapong Changphinit  
276212120027  นายเจษฎา อ่วมเหล็ง  Mr. Jetsada Ouamleng  
286212120029  นายธนกฤต สุวรรณลาภา  Mr. Thanakit Suwannalapa  
296212120030  นายนวกิจ วัฒนาณรงค์  Mr. Nawakit Wattananarong  
306212120031  นายนัฐพล บัวหอม  Mr. Natthaphon Buahom  
316212120032  นายนาวินทร์ บุญชัยพัฒนกิจ  Mr. Navin Boonchaipattanakit  
326212120033  นายเมธวินท์ นาคสวน  Mr. Methawin Naksuan  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สังคมศึกษา (Social Studies) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336212120034  นายสาธิต จันทร์อยู่สุข  Mr. Sathit Junyoosook  
346212120035  นายอโนทัย โพธิ์ศรี  Mr. Anothai Phosri