มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สังคมศึกษา (Social Studies) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212120036  นางสาวกัญญารัตน์ รักก้อน  Miss Kanyarat Rakkon  
26212120037  นางสาวกัญญารัตน์ อินยะบุตร  Miss Kanyarat Inyabut  
36212120038  นางสาวกัลยรัตน์ ศรีสวรรค์  Miss Kanyarat Srisawan  
46212120039  นางสาวคุณิตา บุญไมย์  Miss Khunita Boonmai  
56212120040  นางสาวชยาพร วิญญายอง  Miss Chayaphon Winyayong  
66212120041  นางสาวชลาลัย เปรมทุ่ง  Miss Chalalai Premthung  
76212120042  นางสาวณฐพร ดีเหลือ  Miss Nathapron Dee-Luae  
86212120043  นางสาวณัฐมล คงหนองลาน  Miss Natthamol Kongnonglan  
96212120044  นางสาวธณยธร ฉายศรี  Miss Tanayatorn Chaisri  
106212120045  นางสาวนัฐลดา เขียวขจรเขต  Miss Natlada Khewkhajornket  
116212120046  นางสาวนันทวดี เมืองสาคร  Miss Nantawadee Moungsakhon  
126212120047  นางสาวน้ำเพชร จันทร์สุริยะ  Miss Namphet Jansuriya  
136212120048  นางสาวประกายเพ็ชร กุลพัฒน์  Miss Prakayphet Kullapat  
146212120049  นางสาวประภาศิริ วงศ์ประทุม  Miss Prapasiri Wongpatum  
156212120050  นางสาวปริญญา ท้วมคำ  Miss Parinya Thuamkham  
166212120051  นางสาวพิสชา บัวทับ  Miss Pissacha Buatub  
176212120052  นางสาวภัทรจาริน พิมพัฒน์  Miss Phatjarin Phimphat  
186212120053  นางสาววิชุตา กองบุญมา  Miss Wichuta Kongboonma  
196212120054  นางสาวศศิตานนท์ วงษ์สุธรรม  Miss Sasitanon Wongsuthum  
206212120055  นางสาวศิรินภา ปัญญาวงศ์  Miss Sirinapha Panyawong  
216212120056  นางสาวสายไหม กัณทะสา  Miss Saimai Kanthasa  
226212120057  นางสาวสุภานันท์ ติ๊บปะระ  Miss Suphanan Tibpara  
236212120058  นางสาวอนุสรา จาดเสม  Miss Anusara Jadsem  
246212120059  นายกิตติชัย เปล่งเสียง  Mr. Kittichai Plengsieng  
256212120060  นายจิรพัส คำทอง  Mr. Jiraphat Khamthong  
266212120061  นายชัยชาญ เชื้อเถาว์  Mr. Chaichan Chuatao  
276212120063  นายณรงค์กร ทะสวัสดิ์  Mr. Narongkon Thasawat  
286212120064  นายทัตพงศ์ จรุงพันธ์  Mr. Thantaphong Jarungphan  
296212120065  นายนนทพัทธ์ โสดามรรค  Mr. Nonthaphat Sodamak  
306212120066  นายปัญญา อินทับทิม  Mr. Panya Intabtim  
316212120067  นายพงศกร เลิศศิริ  Mr. Pongsagon Loedsiri  
326212120068  นายศรราม ซู  Mr. Sornram Su  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สังคมศึกษา (Social Studies) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336212120069  นายสมพงษ์ คำสวน  Mr. Sompong Kamsuan  
346212120070  นายสวิตต์ ภูคาจารย์  Mr. Sawit Phukarjarn