มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ดนตรีศึกษา (Musics Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212109001  นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์วังทอง  Miss Kanyarat Chanwangthong  
26212109002  นางสาวกานต์ธิดา บัวชุม  Miss Kantida Baochum  
36212109003  นางสาวจันทร์ทิมา คำจันทร์  Miss Chanthima Khamchan  
46212109004  นางสาวจิราวรรณ พูลสวัสดิ์  Miss Jirawan Poonsawat  
56212109005  นางสาวนาฏยา สีเดือน  Miss Nattaya Siduan  
66212109006  นางสาวน้ำทิพย์ คงทน  Miss Namthip Khongthon  
76212109007  นางสาวนุชจรีย์ สุวรรณ์  Miss Nuthjaree Suwan  
86212109008  นางสาวเบญจรัตน์ กลมกลึง  Miss Benjarat Klomklueng  
96212109009  นางสาววรินธรณ์ พรมภักดี  Miss Warinthon Phomphakdi  
106212109010  นางสาวศิริลักษณ์ เชื้อนิล  Miss Sirilak Chuenin  
116212109011  นางสาวอารีรัตน์ กองทอง  Miss Areerat Kongthong  
126212109012  นายกฤตตะวัน เดชบุรัมย์  Mr. Kittawan Detburam  
136212109013  นายกฤตภาส อิวชาวนา  Mr. Krittaphat Aiochaona  
146212109014  นายกฤษฎา ศรสุรินทร์  Mr. Krisada Sonsurin  
156212109015  นายกุลพัฒน์ ทรัพย์นาคี  Mr. Kunlapat Sapnakhi  
166212109016  นายจอมอัศวิน นาคอ่อน  Mr. Jomatsawin Nakon  
176212109017  นายเจนณรงค์ ไผ่งาม  Mr. Jannarong Phaingam  
186212109018  นายทัตพงศ์ ดีเรือก  Mr. Thatpong Deeruek  
196212109019  นายทิวากร ศรีหาวัตร  Mr. Thiwakon Sihawat  
206212109020  นายเทพพิทักษ์ ปานสกุล  Mr. Thappitak Pansakul  
216212109021  นายนันทพงศ์ ปันอ่วม  Mr. Nanthapong Pan-uam  
226212109022  นายบุรินทร์ สุขสวัสดิ์  Mr. Burin Suksahwat  
236212109023  นายปณต แหยมแก้ว  Mr. Panot Yaemkaew  
246212109024  นายพรควิษณุ์ บูรณพิริยะพงศ์  Mr. Phonkhawit Buranaphiriyaphong  
256212109025  นายภาณุเดช ละโส  Mr. Panudet Laso  
266212109026  นายภูมินทร์ ชื่นแสงมอญ  Mr. Phumin Chuensaengmorn  
276212109027  นายเมธัส นพคุณ  Mr. Methas Noppakun  
286212109028  นายรณกฤต สุวรรณนาคะ  Mr. Ronnakit Suwannaka  
296212109029  นายวีระชล เทศปาน  Mr. Weerachon Thetpan  
306212109030  นายศิวกร เรืองรอง  Mr. Siwakorn Rueangrong  
316212109031  นายศุภกิตติ์ โภครักษา  Mr. Suphakit Phokraksa  
326212109032  นายสิทธิศักดิ์ หิรัญประภา  Mr. Sitthisak Hiranprapha  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ดนตรีศึกษา (Musics Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336212109033  นายอิงกรณ์ ประเสริฐชัย  Mr. Aingkron Prasoutchai  
346212109034  นางสาวอารียา แซ่ลี  Miss Areeya Saelee  
356212109035  นายวิโรจน์ แซ่หลอ  Mr. Wirot Saelor