มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คณิตศาสตร์ (Mathematics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212106001  นางสาวกรรณิการ์ บุญกว้าง  Miss Kannika Boonklang  
26212106002  นางสาวกิตติภา กลิ่นเกษร  Miss Kittipar Klinkesorn  
36212106003  นางสาวจรินทร์ทิพย์ บุญพาล้ำเลิศ  Miss Jarinthip Boonpalamlerd  
46212106004  นางสาวจันทร์จิรา ต๊ะวิโล  Miss Janjira Tawilo  
56212106005  นางสาวจันทิมา บุญเรือง  Miss Jantima Bunrueang  
66212106007  นางสาวชาลิสา คงสุวรรณ  Miss Chalisa Khongsuwan  
76212106008  นางสาวฐิตินันต์ ชูปาน  Miss Thitinan Choopan  
86212106009  นางสาวฐิติพร หามา  Miss Thitiphon Hama  
96212106010  นางสาวนภารัตน์ ยอกร  Miss Naparrat Yorgon  
106212106011  นางสาวนฤมล แซ่โง้ว  Miss Naruemon Zaengow  
116212106012  นางสาวนวรัตน์ แจ่มจันทร์  Miss Nawarat Jamjan  
126212106013  นางสาวบุญญาสา สิงห์ประเสริฐ  Miss Boonyasa Singprasert  
136212106014  นางสาวพรตะวัน แก้วเนตร  Miss Porntawan Kaewnet  
146212106015  นางสาวพัชรพร ชมภูพวง  Miss Phatcharaporn Chomphuphuang  
156212106016  นางสาวภัทราพร อินปัน  Miss Phattharaphon In-Pan  
166212106017  นางสาวมานิตา ตาพรม  Miss Manita Taprom  
176212106018  นางสาววชิราภรณ์ อุ่นไพร  Miss Wachiraporn Aoonpri  
186212106019  นางสาวศุภากร สิงห์ทอง  Miss Supakorn Singtong  
196212106020  นางสาวสาริศา แจ่มหะไทย  Miss Sarisa Jaemhathai  
206212106021  นางสาวสุกัญญา ฉัตรสุภาพงศ์  Miss Sukanya Chatsuphaphong  
216212106022  นางสาวสุวพิชชา บุญเกิด  Miss Suwapitcha Boonkerd  
226212106023  นางสาวอรัญญา ทวีรัตน์  Miss Aranya Taaweerat  
236212106024  นางสาวอารียา ธิดา  Miss Areeya Tida  
246212106025  นายเจนภพ ทองดี  Mr. Janepope Thongdee  
256212106026  นายชัยพฤกษ์ มารศรี  Mr. Chaiyaphuek Marasi  
266212106028  นายนฐพล สุทธิอภิวัฒน์  Mr. Nathapon Sutiapiwat  
276212106030  นายบุญชู ไผ่เรือง  Mr. Boonchoo Phairueang  
286212106031  นายภาคภูมิ สุขหล่อ  Mr. Pakphoom Suklor  
296212106032  นายวรวุฒิ พนมศิลป์  Mr. Worrawut Phanomsin  
306212106033  นายวิทวัส ยังคำมั่น  Mr. Wittawat Yangkhamman  
316212106034  นายอภิสิทธิ์ อินทร์นอก  Mr. Aphisit Ainnok  
326212106035  นายเอกรัฐ ไชยวงศ์  Mr. Aekarat Chaiyawong