มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คณิตศาสตร์ (Mathematics) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212106036  นางสาวกรรภิรมย์ ดวงคำ  Miss Gunpirom Duangkham  
26212106037  นางสาวกัลย์สุดา อยู่คง  Miss Kansuda Yookong  
36212106038  นางสาวแก้วตา ลิ้มสุขเจริญกุล  Miss Kaeota Limsukcharoenkun  
46212106039  นางสาวจณัสตา จาดมี  Miss Janudsata Jadmee  
56212106040  นางสาวจิราวรรณ โสพิมพา  Miss Jirawan Sopimpa  
66212106041  นางสาวชนิดา แดงดี  Miss Chanida Deangdee  
76212106042  นางสาวช่อผกา พามา  Miss Chopaga Pama  
86212106043  นางสาวชุติกาญจน์ พันธุ์ศิริ  Miss Chutikan Phansiri  
96212106044  นางสาวณัฐริกา อินแตง  Miss Nattharika Intang  
106212106045  นางสาวธัญญลักษณ์ แก้วประเสริฐ  Miss Thanyalak Kaewprasert  
116212106047  นางสาวปิยะฉัตร วงษ์หมี  Miss Piyachat Wongmee  
126212106048  นางสาวพัชรินทร์ โคมบุรี  Miss Patcharin Komburi  
136212106049  นางสาวรวิสรา สุขสบาย  Miss Rawisara Suksabai  
146212106050  นางสาวรุจาภา กันเกตุ  Miss Rujapha Kanket  
156212106051  นางสาววราลักษณ์ รอดบุญฤทธิ์  Miss Waralak Rodboonrit  
166212106052  นางสาวศุภากร ศิริจันโท  Miss Supakorn Sirichanto  
176212106053  นางสาวสาวิตรี ปันติ  Miss Sawitree Panti  
186212106054  นางสาวสิรภัทร เที่ยงอยู่  Miss Sirapad Tiengyoo  
196212106055  นางสาวสุกฤตา ประเทพ  Miss Sukritta Prathep  
206212106056  นางสาวสุนิสา แซ่ว้าน  Miss Sunisa Saewan  
216212106058  นางสาวสุภาพร สาวสวรรค์  Miss Supaporn Saosawan  
226212106059  นางสาวสุรีรัตน์ ทศพร  Miss Sureerat Todsaporn  
236212106060  นายจิรายุส แย้มริด  Mr. Jirayut Yamrid  
246212106061  นายณัฐพัชร โตทุ้ย  Mr. Natthapat Tothui  
256212106062  นายธวัชชัย มั่นอ้น  Mr. Thawatchai Manon  
266212106063  นายนพดล ฤทธิ์ดีแก้ว  Mr. Noppadon Ritdeekeaw  
276212106064  นายบดินทร์ธร จันทร์ตรา  Mr. Badintorn Juntra  
286212106065  นายปฐชลสิทธิ์ ศรีตะลา  Mr. Patachonlasit Sritala  
296212106067  นายพีรพัฒน์ สารเสนาะ  Mr. Peerapat Sansanoh  
306212106068  นายอภินันท์ ทรายฮวด  Mr. Apinan Saihuad  
316212106069  นายอัคเดช กระจ่างเปล่ง  Mr. Akkadech Krajangpleng