มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์ทั่วไป (General Science) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212118001  นางสาวกนกอร เรือนคำ  Miss Kanok-orn Rueankam  
26212118002  นางสาวกันต์ภิรมณ์ วิสุมา  Miss Kanpirom Wisuma  
36212118003  นางสาวกัลยกร จำนงค์จีนารักส์  Miss Kunyakorn Jumnongginaruk  
46212118004  นางสาวเขมจิรา ศรีฟอง  Miss Khemjira Srifong  
56212118005  นางสาวณภัทรชา ชื่นจิตร  Miss Napatcha Chuenjit  
66212118006  นางสาวณัชณิชา ฉ่ำเพียร  Miss Natnicha Champien  
76212118007  นางสาวทิพาพร โสภา  Miss Tipaporn Sopa  
86212118008  นางสาวธนัชชา แทนสา  Miss Thanatcha Thaensa  
96212118009  นางสาวธันยมน ปัญญาสว่าง  Miss Thanyamon Panyasawang  
106212118010  นางสาวปภาวิน ทองพัด  Miss Paphawin Thongpad  
116212118011  นางสาวปลายฝัน สากุล  Miss Plaifun Sakul  
126212118012  นางสาวปิยนันท์ จีนยี่  Miss Piyanan Chinyi  
136212118013  นางสาวพรพิมล ปวนแก้ว  Miss Pornpimon Puankaew  
146212118014  นางสาวพัชรี โพพินิจ  Miss Phatcharee Phophinid  
156212118015  นางสาวพิมพ์ชนก แก้วบัวทอง  Miss Phimchanok Keaobuathong  
166212118016  นางสาวมณฑาทิพย์ เทียมเนียม  Miss Monthathip Thiamniam  
176212118017  นางสาวมาริสา ทิมอ่วม  Miss Marisa Thimuam  
186212118018  นางสาวรัตติกาล กระทู้  Miss Rattikan Krathoo  
196212118019  นางสาวรัตน์ติยาภรณ์ พุ่มเพ็ง  Miss Rattiyaphon Phumpheng  
206212118020  นางสาววนิดา ขำเรือง  Miss Wanida Khamraung  
216212118021  นางสาววิภาวดี เพียพิมเพิ่ม  Miss Wipawadee Paepimperm  
226212118022  นางสาววิภาวรรณ จันทะลี  Miss Wipawan Jantalee  
236212118023  นางสาวศรัณย์พร กำทอง  Miss Saranporn Kamthong  
246212118024  นางสาวศศิพิมพ์ คำฟองเครือ  Miss Sasipim Khamfongkrua  
256212118025  นางสาวศุพิสรา สอนศรี  Miss Supisara Sonsri  
266212118026  นางสาวสุพิชฌาย์ จันทร์พุฒ  Miss Supitcha Chanphut  
276212118027  นางสาวสุภัชสร แสงราช  Miss Supassorn Seangrach  
286212118028  นางสาวอาทิตติยา ทวีศรีศักดิ์  Miss Arthittiya Thawisrisak  
296212118030  นายจีรศักดิ์ จันทร์เชื้อ  Mr. Chirasak Chanchuea  
306212118031  นายธนวินท์ หมอนชูเกตุ  Mr. Thanawin Monchuket  
316212118032  นายธราธร เลิศเสม  Mr. Taratorn Lertsem  
326212118034  นายพัทสน พักพันธ์  Mr. Patson Pakpan  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์ทั่วไป (General Science) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336212118035  นายราชพฤกษ์ สุวรรณโชติ  Mr. Ratchapurk Suwannachote  
346212118057  นางสาวศิริลักษณ์ สุขรวย  Miss Sirilak Sukruay