มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาพิเศษ (Special Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212105001  นางสาวกนกวรรณ พุทธา  Miss Kanokwan Phuttha  
26212105002  นางสาวกมลทิพย์ บุญโต  Miss Kamonthip Boonto  
36212105003  นางสาวจารุวรรณ นาคเนียม  Miss Jaruwan Naknaem  
46212105004  นางสาวชลดา ศรีไพร  Miss Chonlada Sriprai  
56212105006  นางสาวฐิติพร ขำบางโพธิ์  Miss Thitiphon Khambangpho  
66212105007  นางสาวบุษยา วันรังษี  Miss Bussaya Wanrangsri  
76212105008  นางสาวปวริศา ทิมเทศ  Miss Pawarisa Thimthes  
86212105009  นางสาวปัณณรัตน์ โสมาลา  Miss Pannarat Somala  
96212105010  นางสาวปิยะวรรณ พาพันธ์  Miss Phiyawan Papan  
106212105011  นางสาวพรพิมล จันทร์สมบัติ  Miss Pornpimon Jansombut  
116212105012  นางสาวภิมนพัฒน์ เนียมแท่น  Miss Pimonpat Niamthaen  
126212105013  นางสาวมยุวลี เฮงหลี  Miss Mayuwalee Henglee  
136212105015  นางสาวเมขลา เย็นขัน  Miss Mekkala Yenkhan  
146212105016  นางสาวรุ่งอรุณ สาแก้ว  Miss Rungarun Sakaeo  
156212105017  นางสาววนิดา สุขมาก  Miss Vanida Sukmak  
166212105018  นางสาวสุภาวดี มูลคำ  Miss Supawadee Moonkham  
176212105019  นางสาวสุวรรณา ขังทัด  Miss Suwanna Kangtad  
186212105020  นางสาวหัทยา ชำนาญผา  Miss Hadthaya Chamnanpa  
196212105021  นางสาวอภิชญา คำพะวา  Miss Apitchaya Khampawa  
206212105022  นางสาวอรนุวรรณ พัฒนแหวว  Miss Onnuwan Phatthanawaeo  
216212105023  นางสาวอารียา เม่นขาว  Miss Areeya Menkhaw  
226212105024  นายจิรเมธ ลือชา  Mr. Jiramet Luecha  
236212105025  นายญาณวรุตน์ ยมจันทร์  Mr. Yanvarut Yomchan  
246212105026  นายศตวรรษ ประทุมวงษ์  Mr. Sattawat Pratumwong  
256212105028  นางสาวสุพัฒตรา ศรีสุราช  Miss Supattra Srisurach