มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คณิตศาสตร์ (Mathematics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212207002  นางสาวกมลลักษณ์ บรรจง  Miss Kamollak Banjong  
26212207003  นางสาวเกษราภรณ์ เครื่องมา  Miss Gasaraporn Khruangma  
36212207005  นางสาวจิราภรณ์ วรรณศิริ  Miss Chiraporn Wannasiri  
46212207006  นางสาวจุฑารัตน์ ปานเถื่อน  Miss Jutarat Pantain  
56212207007  นางสาวชลธิชา ตาใจ  Miss Chonthicha Tajai  
66212207008  นางสาวนฤมล เพชรเกตุ  Miss Naruemon Phetket  
76212207009  นางสาววิมลสิริ วรรณไทย  Miss Wimonsiri Wannathai  
86212207010  นางสาวศศิธร ผดุงฤทธิชัย  Miss Sasithon Phadungrittichai  
96212207011  นางสาวศิริยากร ไกรสุข  Miss Siriyakorn Kraisuk  
106212207012  นางสาวสุพัชชา ชูพันธ์  Miss Suphatcha Chuphan  
116212207013  นางสาวสุภัสสรา ศรีชู  Miss Supatsara Sri-Choo  
126212207014  นางสาวอรชุดา โรจน์แก้ว  Miss Orchuda Rojkaew  
136212207015  นายเชิดศักดิ์ อินปัน  Mr. Shirdsak Inpan  
146212207016  นายธีรเมธ ไชยศรีสงคราม  Mr. Teeramat Chaiseesongkram  
156212207017  นายนพดล ม่วงเเก้ว  Mr. Noppadol Muangkaew  
166212207018  นายวรภัทร บวบขม  Mr. Worapat Buabkhom  
176212207019  นายวุฒิชัย ใจสุข  Mr. Wuttichai Jaisuk  
186212207020  นายเขมชาติ พิมพ์บูลย์  Mr. Khemchad Phimbun  
196212207021  นายสิทธิเบศร์ พรมมี  Mr. Sitthibet Prommee  
206212207022  นางสาวกัลยา โสพรม  Miss Kanlaya Soprom  
216212207023  นายธนารัตน์ ลาพึง  Mr. Thanarat Laphueng