มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ฟิสิกส์ (Physics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212230001  นางสาวเกตุกนก แก้วหมุด  Miss Ketkanok Kaewmud  
26212230002  นางสาวจุฑามาศ ขาวเอี่ยม  Miss Chutamat Khao-Aiam  
36212230003  นางสาวเบญจรัตน์ ร้อยพวง  Miss Bencharat Royphuang  
46212230004  นางสาวพฤกษา หิมโสภา  Miss Phuaksa Himsopha  
56212230005  นางสาวพิริยา เมืองเเพน  Miss Piriya Mueangphan  
66212230008  นางสาวสิวารักษ์ เดชเมือง  Miss Siwarak Detmueng  
76212230009  นายกุมภ์มเรศ อินทิรัก  Mr. Kumaret Intiruk  
86212230010  นายรณกฤต บุญแจ้ง  Mr. Ronnakit Bunchaeng  
96212230011  นายพรรณณา วังคีรี  Mr. Panna Wangkeeree