มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เคมี (Chemistry) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212211002  นางสาวทัศนีย์ เที่ยงเกตุ  Miss Thatsanee Thiangket  
26212211003  นางสาวทิพย์กมล เทียมเต็ง  Miss Thipkamon Thiamteng  
36212211004  นางสาวพิมพ์นิภา ป้องท้าว  Miss Pimnipa Pongthow  
46212211005  นางสาววันวิสา หุ่นทอง  Miss Wanwisa Hunthong  
56212211006  นางสาวเสาวลักษณ์ อยู่เพชร  Miss Saowalak Yoopech  
66212211007  นายครรชิต ณ วิเชียร  Mr. Kanchit Na Wichian  
76212211008  นายพลวัต ทองคำ  Mr. Phonlawat Thongkham