มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ชีววิทยา (Biology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212213001  นางสาวกนิษฐา ธำรงสุรกุล  Miss Kanittha Thomrongsurakun  
26212213002  นางสาวกมลพรรณ แก้วเทวี  Miss Kamonphan Kawtawee  
36212213003  นางสาวจันทวรรณ เมืองแก้ว  Miss Jantawan Maengkeaw  
46212213004  นางสาวจาฏุพัจน์ เรืองบุตร  Miss Jatupat Ruengbut  
56212213006  นางสาวจีราพร อินพัน  Miss Jeeraporn Inphan  
66212213007  นางสาวฑิฆัมพร ห่วงแสง  Miss Thikamporn Huangsang  
76212213008  นางสาวธนาภรณ์ สุรารัตน์  Miss Thanaporn Surarat  
86212213009  นางสาวธนิตตา เกตุหลำ  Miss Thanitta Ketlum  
96212213010  นางสาวปณิสรา นันทะกมล  Miss Panisara Nantakanol  
106212213011  นางสาวพรพิณ เผ่าพันธ์แปลก  Miss Phonphin Phaophanplaek  
116212213012  นายพงศกร สระทองทา  Mr. Pongsakorn Srathongta  
126212213013  นายภูวดล เมืองหลวง  Mr. Phuwadon Mueanglueang