มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) จุลชีววิทยา กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212212001  นางสาวจรรยพร เกตุสวัสดิ์  Miss Chanyaporn Ketsawat  
26212212002  นางสาวญาณิศา ทองดอนอินทร์  Miss Yanisa Thongdonin  
36212212003  นางสาวมาริษา เถาวัลย์  Miss Marisa Taowan  
46212212004  นางสาวศกลวรรณ ทองตีด  Miss Sakonwan Thongtit  
56212212006  นางสาวสุพัตรา ห่อทรัพย์สิน  Miss Supattra Hosubsin  
66212212007  นายกิตติพร ทองมา  Mr. Kittiporn Thongma  
76212212008  นายปิยพงศ์ ทองคำ  Mr. Phiyaphong Thongkam