มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212231002  นางสาวสุนิสา ทับเทศ  Miss Sunisa Thapthet  
26212231004  นายเทพทัย ติญะสัน  Mr. Thaptai Tiyasun  
36212231005  นายนัฐพงษ์ นิ่มนงค์  Mr. Natthaphong Nimnong  
46212231007  นายปฏิภาณ ปล้องนาค  Mr. Patiphan Plongnak  
56212231008  นายพลวัต ไม้กร่าง  Mr. Pollawat Maikrang  
66212231009  นายพิชิตชัย แสงทอง  Mr. Pichitchai Saengthong  
76212231010  นายเพชรายุทธ มิตรชอบ  Mr. Phetcharayut Mitchob  
86212231011  นายภานุพงศ์ ชมภูเพชร  Mr. Panupong Chomphupet  
96212231012  นายภานุพงศ์ มาพา  Mr. Panupong Mapa  
106212231013  นายเมธิชัย บุญยังรอด  Mr. Metichai Bunyungrod  
116212231014  นายวชรพล พิมพ์สราญ  Mr. Wacharapon Pimsamran  
126212231015  นายวุฒิชัย สารีนาค  Mr. Wuttichai Sarenak  
136212231016  นายสรรเสริญ เสรีเนติกุล  Mr. Sansern Sareenatikun  
146212231017  นายอนนท์ จันทรี  Mr. Anon Chantri  
156212231018  นายอภินันท์ ชาติจันทึก  Mr. Aphinant Chatchanthuek  
166212231019  นายอภิรักษ์ พุฒเนียม  Mr. Aphirak Phutniam