มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212224001  นางสาวจิรัฐิตินันท์ รักประยูร  Miss Jirattitinan Rakprayoon  
26212224002  นางสาวณัฐรดา บัวหลวง  Miss Nutrada Bualuang  
36212224003  นางสาวภัทรวดี อินสูน  Miss Pattarawade Insoon  
46212224004  นางสาวอลีนา เซ่งจันทร์  Miss Aleena Sengjan  
56212224005  นายกษิดิส ชาญฤทธิเสน  Mr. Kasidid Chanrittisan  
66212224006  นายการัณญู ยอดเปลี่ยน  Mr. Karunyoo Yodplian  
76212224007  นายชัยยา ศรีกรด  Mr. Chaiya Srikrod  
86212224008  นายณัฐ ช่อม่วง  Mr. Nut Chomuang  
96212224009  นายณัฐพงศ์ วิจิตปัญญา  Mr. Natthaphong Wijitpanya  
106212224010  นายณัฐพงษ์ วงศ์กองแก้ว  Mr. Natthapong Wongkongkeaw  
116212224011  นายณัฐภัทร อุประวรรณา  Mr. Natthaphat Aupparawanna  
126212224012  นายทักษ์ดนัย สังกร  Mr. Thakdanai Sangkorn  
136212224013  นายธนกร ทองดี  Mr. Thanakorn Thongdee  
146212224015  นายนาวิน จุ้ยเรือง  Mr. Nawin Chuirueang  
156212224016  นายพงศภัค ปานพรม  Mr. Phongsaphak Panprom  
166212224017  นายพัชรพงษ์ ทิมมณี  Mr. Phatcharapong Timmanee  
176212224018  นายวัฒณากรณ์ สุขศิริ  Mr. Wattanakorn Suksiri  
186212224019  นายวีระพงศ์ ทวีรัตน์  Mr. Veerapong Taweerat  
196212224020  นายศรายุธ เทพประมวล  Mr. Sarayut Theppramual  
206212224021  นายศุภชัย พิมพ์ไกร  Mr. Supachai Pimkrai  
216212224022  นายสหรัฐ สระประการ  Mr. Saharat Saraprakan  
226212224023  นายสุขสวัสดิ์ วงศ์รัตนกาญจน์  Mr. Suksawat Wongrattanakarn  
236212224024  นายแสงสุริยะ ถุงทรัพย์  Mr. Seangsuriya Thungsap  
246212224025  นายอนันธวัฒน์ แสงเย็น  Mr. Anuntawat Saengyen  
256212224048  นางสาวอารียา วารินสุ  Miss Areeya Warinsu