มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212224026  นางสาวธัญสุดา สาระคู  Miss Thansuda Sarakhu  
26212224027  นางสาวนัทธมน ญาณมุข  Miss Natthamon Yanmuk  
36212224028  นางสาววิมลสิริ แก้วนอก  Miss Wimonsiri Kaewnok  
46212224029  นางสาวสุทธิรัตน์ ช่วยกลาง  Miss Soothirat Chauiklang  
56212224030  นายกนกศักดิ์ กว้างจิตต์อารีย์  Mr. Kanoksak Kwangjit-Aree  
66212224031  นายจีรภัทร เพ็ญสุภา  Mr. Chiraphat Phensupha  
76212224032  นายชญานนท์ มันพร้าว  Mr. Chayanon Manpraw  
86212224033  นายดนุพงษ์ นาคเกตุ  Mr. Danuphong Nakket  
96212224034  นายธนภูมิ นครจันทร์  Mr. Thanapoom Nakonchan  
106212224035  นายธนายุต เกตุแมน  Mr. Tanayut Ketmaen  
116212224036  นายธีรกานต์ สุพรหม  Mr. Teerakan Suprom  
126212224037  นายนิธิกันต์ ปริมิตร  Mr. Nithigun Pharimit  
136212224038  นายพงษ์พัฒน์ หมื่นคำ  Mr. Pongpat Muenkham  
146212224039  นายพินิจ ทุมเสน  Mr. Phinit Thomsen  
156212224040  นายพีรพัฒน์ ปั้นไล้  Mr. Peeraphat Panlai  
166212224041  นายภูชิต พันธ์มหา  Mr. Puchit Phanmaha  
176212224042  นายภูดินันท์ สายคำตั้ง  Mr. Phudinan Saikhamtang  
186212224043  นายวรปัญญา เกตุตรง  Mr. Vorapanya Kettrong  
196212224044  นายวรวิช คำเล็ก  Mr. Worawich Khamlek  
206212224045  นายวริทธิ์ธร นิรัญศิลป์  Mr. Varitton Nirunsin  
216212224046  นายวศิน สุวรรณไตรย์  Mr. Vasin Suwannatrai  
226212224047  นายสุพัฒนกิจ ดาวลาย  Mr. Suphatthnakit Daolai