มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Environmental Science and Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212257001  นางสาวกัลยกร เอี่ยมมาตร  Miss Kanyakorn Iammart  
26212257002  นางสาวฐิติวรดา คำจริง  Miss Thitiworada Khamchrng  
36212257003  นางสาวณัฐริกา ปุยฝ้าย  Miss Nattrika Puifai  
46212257005  นางสาวนิศารัตน์ ครุฑพาหะ  Miss Nisarat Krutpaha  
56212257006  นางสาวพลอยขวัญ เอี่ยมสอาด  Miss Ploykhwan Aiamsaart  
66212257007  นางสาวรุ่งธิวา ลูกอินทร์  Miss Rungtiwa Look-In  
76212257008  นางสาวลลิตา กลัดลัด  Miss Lalita Kludlud