มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212201001  นางสาวปิยธิดา ม่วงทิม  Miss Piyathida Muangtim  
26212201003  นางสาวอมรรัตน์ ขอนทอง  Miss Amonrat Khonthong  
36212201005  นายกองทัพ จ่ายหนู  Mr. Kongtup Jainoo  
46212201006  นายเกียรติศักดิ์ วังเสนา  Mr. Kiardtisak Wangsena  
56212201007  นายติณณภพ ตรงต่อกิจ  Mr. Tinnapop Thongthokij  
66212201008  นายธีรภัทร บุญสมวล  Mr. Thiraphat Bunsamuan  
76212201009  นายพลเชษฐ์ สุขผึ้ง  Mr. Phonlachet Sukpheung  
86212201010  นายพศวัต กาทอง  Mr. Phodsawat Kathong  
96212201011  นายวัชรพงษ์ มหานิล  Mr. Watcharapong Mahanil  
106212201012  นายวิศิษฏ์สิริ เลี่ยมวัฒนสุธา  Mr. Wisitsiri Liamwatthanasutha  
116212201013  นายศตวรรษ ชาติชำนาญ  Mr. Sattawat Chatchamnan  
126212201014  นายศุภโชค แสงรัตน์  Mr. Suppachok Sangrat  
136212201015  นายเศรษฐพันธ์ เขียวคล้าย  Mr. Setthaphan Khiaokhlai