มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212234001  นางสาวณัฏฐ์ณิชา พั่วทัด  Miss Nutnicha Phuatud  
26212234002  นางสาวณัฏธิดา ฟุ้งถือทรัพย์  Miss Natthida Fhungtuesap  
36212234003  นางสาวณัฐนรี ศรีพงษ์  Miss Natnaree Sripong  
46212234008  นางสาวนิยดา ท้าวสูงเนิน  Miss Niyada Thaosungnoen  
56212234009  นางสาวนิลาวัลย์ เกษการ  Miss Nilawan Ketkan  
66212234010  นางสาวเปรมฤทัย เหล่ารอด  Miss Pemruethai Raorot  
76212234011  นางสาวภาวินี ผึ่งบัว  Miss Phavinee Phuengbua  
86212234013  นางสาวลลิตา สุติวงค์  Miss Lalita Sutiwong  
96212234015  นายสิทธิพล ลีโคกกลาง  Mr. Sitthiphon Sikhokklang  
106212234016  นายสินทรัพย์ เหมสุวรรณ  Mr. Sinsap Hemsuwan