มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Health Product Development) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212261001  นางสาวชลดา ชดาบู่  Miss Chonlada Chadabu  
26212261002  นางสาวธนัชพร บำรุงดี  Miss Thanatchaphon Bamrungdee  
36212261003  นางสาวธนิดา พุทธา  Miss Thanida Puttha  
46212261004  นางสาวพัชรินทร์ คำแก้ว  Miss Patcharin Kamkaew  
56212261005  นางสาวพิชชาพร พร้อมสกุล  Miss Pitchapon Promsakul  
66212261006  นางสาวสุดารัตน์ พิสัยพันธ์  Miss Sudarat Phisaiphan  
76212261007  นางสาวสุวนันท์ จันตานวล  Miss Suwanun Juntanuan