มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการระบบเกษตรอินทรีย์ (Management of Organic Agriculture System) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212262001  นางสาวนัฐชา ปราณีตพลกรัง  Miss Natcha Pranitphonkrang  
26212262002  นางสาววันวิสา คำบูชา  Miss Wanwisa Kamboocha  
36212262003  นายวิศรุต มีบุญ  Mr. Wisarut Meeboon