มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิชาเอกสัตวศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212265001  นางสาวกุลณัฐ สุขแพทย์  Miss Kunlanat Sukkhaphaet  
26212265002  นางสาวจันทรา เจริญศิลป์  Miss Janthra Jaloensin  
36212265004  นายณัฐพงศ์ จันทร์ตรี  Mr. Nutthapong Chantee  
46212265005  นายดนุชา คำนัน  Mr. Danucha Kamnan  
56212265006  นายทิวเทวินทร์ บุราณราษฎร  Mr. Tiwtawin Buranras  
66212265007  นายธีรภัทร์ สิงห์โค  Mr. Teerapat Singko  
76212265008  นายนิรุจ มีบุญ  Mr. Nirut Meeboon  
86212265009  นายปฏิภาณ มีแสงสิน  Mr. Patiphan Meesangsin  
96212265010  นายพีรดล นันตวงษ์  Mr. Peradon Nantauaong  
106212265011  นายอลงกรณ์ ลอยฟ้า  Mr. Alongkorn Loyfa  
116212265012  นางสาวจิตุพร เกตุสิงห์สร้อย  Miss Jituporn Ketsingsoy