มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิชาเอกการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212266001  นายนภดล ปักดำ  Mr. Napadol Pakdam  
26212266002  นายมธุรส เพ็งที  Mr. Mathurod Paengtee  
36212266003  นายเริงชัย อินสิงห์  Mr. Roengchai Ainsing  
46212266004  นายวีระพงษ์ นาครักสุด  Mr. Weeraphong Nakraksud