มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) บูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา (Integration of Health, Aesthetics and Spa) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212267001  นางสาวพิมพ์ใจ คำวาง  Miss Phimjai Kumwang  
26212267002  นางสาวเมฆขลา พรมสมบัติ  Miss Mekkala Promsombat  
36212267003  นายณัฐวุฒิ ขวัญวงศ์  Mr. Natthawut Khwanwong