มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212419015  นางสาวปิยากร ท่อศิริโภควัฒน์  Miss Piyagorn Thosiriphokawat  
26212419021  นางสาวภัทราวรรณ เลิศวิศรุต  Miss Padtarawan Loeswisarut  
36212419048  นางสาวกนกพร โมรา  Miss Kanokporn Mora  
46212419049  นางสาวจันทรวิมล ดีเลิศ  Miss Jantharawimol Deelert  
56212419050  นางสาวจิตติมา โสมณวัฒน์  Miss Chittima Somnawat  
66212419051  นางสาวชญานี พัฒนวงศ์  Miss Chayanee Pattanawong  
76212419052  นางสาวญาดา เขม้นกิจ  Miss Yada Khamenkit  
86212419053  นางสาวณัฐณิชา จันทร์หริ่ม  Miss Natnicha Janrim  
96212419054  นางสาวตีรดา มิ่งขวัญ  Miss Teerada Mingkhwan  
106212419055  นางสาวธนวรรณ โชติงาม  Miss Thanawan Chotngam  
116212419057  นางสาวนภัสสร สุขวาณิชย์  Miss Napatsorn Sukkhawanit  
126212419058  นางสาวนฤมล ปัญญาประชุม  Miss Narumon Panyaprachum  
136212419059  นางสาวนารีรัตน์ จันทร์ทัง  Miss Nareerat Chanthang  
146212419060  นางสาวบัวชมพู เก็กง้วน  Miss Bouchompoo Keknguan  
156212419061  นางสาวบุญญิสา บุญเพ็ง  Miss Boonyisa Boonpeng  
166212419062  นางสาวปนิฐา ทองใส  Miss Panitha Thongsai  
176212419063  นางสาวปัญญาพร มีกิจ  Miss Panyaporn Meekit  
186212419064  นางสาวปิยากร นักเกิด  Miss Piyakorn Nakkert  
196212419066  นางสาวพัตรพิมล ลีลาพัฒนกิจ  Miss Patpimol Leelaphatthanakit  
206212419067  นางสาวพินทุมดี นามกันยา  Miss Phintummadee Namkanya  
216212419068  นางสาวพุธิตา อ่อนนา  Miss Puthita Onna  
226212419069  นางสาวภัสรา แซ่พ่าน  Miss Phatsara Saephan  
236212419070  นางสาวมิยาวดี ไชยวงค์สาย  Miss Miyawadee Chaiwongsai  
246212419071  นางสาวมิยาวตรี ไชยวงค์สาย  Miss Miyawatee Chaiwongsai  
256212419072  นางสาววงศ์ลดา ชมภูนาวัฒน์  Miss Wonglada Chomphunawat  
266212419073  นางสาวศิริลักษณ์ สิงห์ประยูร  Miss Sirilak Singprayun  
276212419074  นางสาวสโรชา ฟักนิกรณ์  Miss Sarocha Faknikon  
286212419076  นางสาวสิริกร สารสูตร  Miss Sirikorn Sarasoot  
296212419077  นางสาวสุชานันท์ ปัญญารัมย์  Miss Suchanan Panyaram  
306212419078  นางสาวสุพัตรา สารี  Miss Suphattra Saree  
316212419079  นางสาวสุภาภรณ์ รุจิอาจ  Miss Supaporn Ruji-Art  
326212419080  นางสาวอริสรา จูม่วง  Miss Arisara Jumuang  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336212419081  นายกิตติศักดิ์ สุดทำนอง  Mr. Kittisak Sutthamnong  
346212419082  นายธนพล นุมัติ  Mr. Tanapon Numat  
356212419083  นายปรมินทร์ คงรอด  Mr. Parameen Kongrod  
366212419085  นายพงษ์พัฒน์ บุญร่วม  Mr. Pongpat Boonruam  
376212419086  นายภากร มั่นหาญ  Mr. Pakorn Manhan  
386212419087  นายวันชนะ อุ่นแก้ว  Mr. Wanchana Unkaew  
396212419088  นายวีระชัย เพชรทูล  Mr. Weerachai Phetthun  
406212419089  นายศิวกร มิ่งมวล  Mr. Siwakon Mingmual  
416212419090  นายสุมิตรชัย คล้ายวิเชียร  Mr. Sumitchai Klaywichian  
426212419091  นายอภิวัฒน์ เดื่อคำ  Mr. Apiwat Daukam  
436212419092  นายอัครพงศ์ จอนพรม  Mr. Akkarapong Jonprom  
446212419093  นางสาวหทัยทิพย์ ปานแพง  Miss Hathaithip Panpeang  
456212419094  นางสาววรนีรย์ธนรดา ทิพย์เสภา  Miss Woraneetanarada Thipsepa