มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212420001  นางสาวกรรลดา ปัตถา  Miss Kanlada Patta  
26212420002  นางสาวกัลยาณี ภู่มูล  Miss Kanlayanee Phoomoon  
36212420004  นางสาวชฎาพร นวลพุ่ม  Miss Chadaphon Nualphum  
46212420005  นางสาวชนนิกานต์ ทิมสันเทียะ  Miss Chonnikan Thimsanthia  
56212420006  นางสาวชลธิฌา ทองคำ  Miss Chonthicha Thongkham  
66212420007  นางสาวณัฐชยา สุกใส  Miss Natchaya Suksai  
76212420008  นางสาวณัฐมน จันทร์สันต์  Miss Natthamon Junsun  
86212420010  นางสาวธิราภรณ์ แก้วโผงเผง  Miss Thiraporn Kaewphongpheng  
96212420012  นางสาวนภัสวรรณ กุลจันทร์  Miss Napassawan Kunjan  
106212420013  นางสาวนฤมล อิ่มรอด  Miss Naruemon Imrot  
116212420014  นางสาวพรนภา สีบุญ  Miss Phornnapa Seeboon  
126212420015  นางสาวพิณลดา ทองดอนง้าว  Miss Pinlada Thongdonngaw  
136212420016  นางสาวเพ็ญพิชชา ทิมพันธ์  Miss Penpitcha Timpan  
146212420017  นางสาวภัคจีรา หอมตลบ  Miss Pukjeera Homtalob  
156212420018  นางสาวภัทรธร หลงลอง  Miss Phattharathon Lhonglong  
166212420020  นางสาวมัลลิกา ศรีภูธร  Miss Malliga Srepooton  
176212420021  นางสาวมาลัยพร อินอำคา  Miss Malaiporn Inumka  
186212420022  นางสาวรัชดาพร กำจาย  Miss Ratchadaporn Kamjay  
196212420023  นางสาวรัตนาภรณ์ ถนอมศรี  Miss Rattanaporn Thanomsri  
206212420024  นางสาววรดา พวงบุตร  Miss Worrada Poungbud  
216212420025  นางสาววรรณภรณ์ ธรรมะเลิศสกุล  Miss Wannapon Tammaloedsakuk  
226212420026  นางสาววรรณิภา พุ่มเขียว  Miss Wannipa Phumkhiao  
236212420027  นางสาวศศิธร เทศทอง  Miss Sasiton Thetthong  
246212420029  นางสาวศิวพร เสาใย  Miss Siwaporn Saoyai  
256212420030  นางสาวศุภิสรา วัฒนประสิทธิ์  Miss Supisara Wattanaprasit  
266212420031  นางสาวสิริธร อ่ำคง  Miss Siritorn Amkhong  
276212420032  นางสาวสิริวิมล จันทร์ประสิทธิ์  Miss Siriwimon Chanprasit  
286212420033  นางสาวสุพรรษา อุ่นวัน  Miss Supansa Unwan  
296212420034  นางสาวสุรัสวดี อบเชย  Miss Suratsawadee Aobchoey  
306212420035  นางสาวสุวิชา สนิทนวน  Miss Suvicha Sanitnuan  
316212420036  นางสาวสุวิมล แก้วมี  Miss Suwimon Kaewmee  
326212420037  นางสาวอโรชา วงศ์ธัญญลักษณ์  Miss Arocha Wongthanyalak  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336212420038  นางสาวอัฏฐพร ชุ่มฟอง  Miss Auttaphon Chumfong  
346212420039  นางสาวอารยา โสพรม  Miss Arraya Soprom  
356212420040  นายกฤษฎา ศรีคำ  Mr. Kritsada Srikam  
366212420041  นายชาญชล รัตนโพธิ์ทอง  Mr. Chanchol Rattanapotong  
376212420042  นายธีรพงศ์ ประโคม  Mr. Teerapong Parkom  
386212420043  นายปณชัย อนุสรณ์  Mr. Panachai Anusorn  
396212420045  นายพีระพงษ์ รวบรัด  Mr. Perapong Ruabrat  
406212420047  นายศราวุธ อยู่นิ่ม  Mr. Sarawut Yunim  
416212420048  นายสนธยา ศรีเครือแก้ว  Mr. Sonthaya Srikruakaew  
426212420049  นายสิรวิชญ์ อรุณแจ้ง  Mr. Sirawit Arunchaeng  
436212420050  นายสุฌาพงศ์ ไชยมิ่ง  Mr. Suchaphong Chaiming  
446212420051  นายอภินัทธ์ ยศปัญญา  Mr. Apinut Yotpanya  
456212420052  นางสาวญาณิศา นุ่มด้วง  Miss Yanisa Numduang  
466212420053  นางสาวพรพิมล แสงจันทร์  Miss Pronpimon Sangjan  
476212420054  นายธนกฤต สระทอง  Mr. Thanakit Srathong  
486212420055  นายธนภพ จันทรวงศ์  Mr. Tanaphob Jantarawong