มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาญี่ปุ่น (Japanese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212417001  นางสาวกชกร น้อยม่วง  Miss Kodchagkorn Noymaung  
26212417002  นางสาวกมลวรรณ ญาณปัญญา  Miss Kamonwan Yanpanya  
36212417004  นางสาวณพิชา ชีวะวงศ์  Miss Napicha Cheewawong  
46212417005  นางสาวนฤภร ก่ำเดช  Miss Naruporn Khumdet  
56212417006  นางสาวเบญจมาส จันทร์ทอง  Miss Benchamat Chanthong  
66212417008  นางสาวพนัชกร โสตถิถาวร  Miss Phanutchakorn Sottitaworn  
76212417009  นางสาววิรมน บุญเรือง  Miss Wiramon Boonrueng  
86212417010  นางสาวศิริชล วรพุฒ  Miss Sirichon Woraput  
96212417012  นางสาวสุนารี ยาสี  Miss Sunaree Yasee  
106212417013  นายกอบเกียรติ อิ่นแก้ว  Mr. Kopkiad Inkaew  
116212417014  นายกิตติธัช บุญสิงห์  Mr. Kittitach Bunsing  
126212417015  นายกิตติพงษ์ ภักดีสกุลชัย  Mr. Kittipong Pakdeesakulchai  
136212417016  นายจตุพร บริยัง  Mr. Jatuporn Boriyang  
146212417018  นายณัฐนันท์ มั่งมี  Mr. Nattanan Mangmee  
156212417020  นายณัฐวุฒิ บัวเเก้ว  Mr. Nattawut Buakaeo  
166212417022  นายปฏิภาณ นุชโพธิ์  Mr. Patiphan Nutpho  
176212417024  นายพรพรหม นันทพรม  Mr. Pornprom Nantaphom  
186212417025  นายพิษณุ คุ้มมี  Mr. Phitsanu Kummee  
196212417027  นายวรพล นาคสวัสดิ์  Mr. Vorapon Naksawat  
206212417028  นายวิศวะ พ้นภัย  Mr. Witsawa Ponpai  
216212417029  นายศิขริน เทวาพิทักษ์พร  Mr. Sikharin Tewapitakporn  
226212417030  นายสิทธิพงษ์ พึ่งสุริวงค์  Mr. Sitthiphong Phuengsuriwong  
236212417031  นายสุทธิพงศ์ เหียงแก้ว  Mr. Sutthiphong Hiangkaew  
246212417032  นายเสกสรร ไชยเลิศ  Mr. Seksan Chailert  
256212417033  นางสาวภันญ์ทิลาภ์ ดอนดี  Miss Phanthila Dondee