มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212208001  นางสาวกนกพร สุขหนุน  Miss Kanokporn Suknoon  
26212208002  นางสาวกัญญารัตน์ พรมสอน  Miss Kanyarat Promsorn  
36212208004  นางสาวคัทลียา จาดยางโทน  Miss Catthaleeya Jadyangtone  
46212208005  นางสาวจารุวรรณ แสงอรุณ  Miss Jaruwan Sanegarun  
56212208006  นางสาวจุฑามาศ จำปาเทศ  Miss Juthamat Jumpated  
66212208007  นางสาวชญาศา เอี่ยมสะอาด  Miss Chayasa Iamsaart  
76212208008  นางสาวฐิดารัตน์ ไกรสังข์  Miss Thidarat Kraisang  
86212208009  นางสาวณัชชา พานิชสกุลชัย  Miss Natcha Panichsakulchai  
96212208010  นางสาวณัฐนิชา ว่องวิไลรตน์  Miss Natnicha Wongvilairat  
106212208011  นางสาวธนัชพร ราชอ่อง  Miss Thanatchaporn Ratchaong  
116212208012  นางสาวปริชญา คำเฝ้า  Miss Parichaya Kamfao  
126212208013  นางสาวปริยฉัตร ภานุมาศ  Miss Priyachat Panumas  
136212208014  นางสาวปัทมา ทองชุ่ม  Miss Patthama Thongchum  
146212208015  นางสาวรัตนาภรณ์ รีเรียง  Miss Rattanaporn Rereng  
156212208016  นางสาววิมล การะเกตุ  Miss Wimon Karaket  
166212208017  นางสาววิยะดา บุญลอย  Miss Wiyada Bunloi  
176212208018  นางสาววิลาสินี ต๊ะเทียน  Miss Wilasinee Tathian  
186212208019  นางสาวศุภาพิชญ์ มิ่งมิตร  Miss Supaphit Mingmit  
196212208020  นางสาวสิรภัทร วงษ์ยะลา  Miss Siraphat Wongyala  
206212208021  นางสาวสุมิตรตา ถนอมกาย  Miss Sumittra Tanomkay  
216212208022  นางสาวอภิชญา มีมาก  Miss Apichaya Meemak  
226212208023  นายกฤติเดช หงวิรัชมิ์  Mr. Krittidet Hongwirat  
236212208024  นายจารุวิทย์ โพธิ์ปาน  Mr. Jaruwit Phopan  
246212208025  นายชัยวัฒน์ พัดแหวว  Mr. Chaiwat Patwaew  
256212208026  นายธนดล สงวนศิลป์  Mr. Thanadon Sanguansin  
266212208027  นายธนากร สินประเสริฐ  Mr. Thanakorn Sinprasert  
276212208028  นายธีรภัทธ์ อินทพัฒน์  Mr. Thiraphat Inthaphat  
286212208029  นายบารมี ธารินันท์ชานนท์  Mr. Baramee Tharinanchanon  
296212208030  นายวัชรินทร์ จิตรกำเหนิด  Mr. Watcharin Chitkamnoet