มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212208031  นางสาวกรอยใจ ดังดี  Miss Kroyjai Dungdee  
26212208032  นางสาวฐิติรกาญจน์ วงศ์จำปา  Miss Thitirakarn Wongjampa  
36212208033  นางสาวณัฐกมล สุทธิ  Miss Natkamon Soodthi  
46212208034  นางสาวณัฐกาญจน์ เฟื่องรบ  Miss Nattakan Fuengrob  
56212208035  นางสาวณัฐธิดา สวัสดิ์  Miss Natthida Sawat  
66212208036  นางสาวณัฐธิดา อยู่เชื้อ  Miss Natthida Youchua  
76212208038  นางสาวดาราพร แก้วกิ่งจันทร์  Miss Daraporn Kaeokingchan  
86212208039  นางสาวปณิดา คอนจั่น  Miss Panida Konjun  
96212208040  นางสาวปรัสวรรณ ติตุมมา  Miss Paratsawan Titumma  
106212208041  นางสาวปริศนา ปกป้อง  Miss Pritsana Pokpong  
116212208042  นางสาววรากรณ์ อ่อนแก้ว  Miss Warakorn Onkaew  
126212208043  นางสาววริยา ดิษเทศ  Miss Wariya Dittes  
136212208044  นางสาวศิริพรรณ วิทิตกรกุล  Miss Siriphan Withitkornkul  
146212208045  นางสาวสินาภรณ์ ศรีเที่ยง  Miss Sinaphon Sritiang  
156212208046  นางสาวสุธิดา กิจเจริญฟุ้ง  Miss Sutida Kitcharoenfung  
166212208049  นางสาวสุพัตรา ป้องเขตต์  Miss Suphattra Pongket  
176212208050  นางสาวสุภัสสร ศรีโยวัย  Miss Suphatsorn Seeyowai  
186212208051  นางสาวสุภาภรณ์ อนันตรักษ์  Miss Suphaphon Anantarak  
196212208052  นายปวริศ เหล็กสุวรรณ  Mr. Pawarit Leksuwan  
206212208053  นายปิยมินทร์ ศิริศักดิ์ไพบูลย์  Mr. Piyamin Sirisakpaiboon  
216212208054  นายภวินท์ พานิช  Mr. Pawin Panich  
226212208055  นายรัฐพล ทิมแป้น  Mr. Rattapon Timpan  
236212208056  นายวิชยุตม์ แอเขี่ยม  Mr. Wichayut Airkiam  
246212208057  นายสุรชัย ทองแดง  Mr. Surachai Tongdang  
256212208059  นางสาวขวัญใจ ชอบธรรม  Miss Khanjai Chobtam