มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212407001  นางสาวเกศริน ตะโกนา  Miss Kedsarin Takona  
26212407002  นางสาวจิรัฐติกาล กันสีนวล  Miss Jirattikan Kanseenuan  
36212407003  นางสาวฉัตรสุดา เหมฤดี  Miss Chatsuda Hemrudee  
46212407004  นางสาวดารินทร์ หนูคง  Miss Darin Nukong  
56212407005  นางสาวธิดารัตน์ อู่ตุ้ม  Miss Tidarat Aootum  
66212407006  นางสาวนฤมล ไผ่เรือง  Miss Naruemon Phairueang  
76212407007  นางสาวพรนภัส นิ่มทอง  Miss Pornnaphat Nimthong  
86212407009  นางสาวเมทิณี เหมือนเพชร  Miss Maytinee Mueanphet  
96212407010  นางสาวรมิดา แสงมณี  Miss Ramida Sangmanee  
106212407011  นางสาวรัตนาภรณ์ ปั้นแตง  Miss Rattanaporn Pantaeng  
116212407012  นางสาววริสรา สินเช้า  Miss Warisara Sinchao  
126212407014  นางสาวสุกัลยา จันทรศิริ  Miss Sukanya Junsiri  
136212407015  นางสาวสุดารัตน์ ฉบับแบบ  Miss Sudarat Chababbaeb  
146212407016  นางสาวสุทธิชา พงษ์พันธ์  Miss Sutthicha Phongphan  
156212407018  นายกรรณรัตน์ กลิ่นขจร  Mr. Kannarat Klinkhajon  
166212407020  นายคีรีศักดิ์ บำรุงคีรี  Mr. Keereesuk Bamrungkeeree  
176212407021  นายชยากร ประเทืองสุข  Mr. Chayakorn Pratuangsuk  
186212407022  นายธนากร บุญมาก  Mr. Thanakorn Bunmak  
196212407024  นายนฤทธิ์ ภูมิคอนสาร  Mr. Narit Poomkhonsan  
206212407025  นายนัทธพงศ์ ดีบ้านใหม่  Mr. Natthaphong Deebanmai  
216212407026  นายประกาศิต อยู่เลิศลบ  Mr. Prakasit Yuloetlob  
226212407027  นายพีรดนย์ อินอิ่ม  Mr. Peeradon Inim  
236212407028  นายภาณุพงษ์ คล้ายฤทธิ์  Mr. Phanuphong Khairit  
246212407029  นายมนัสวี เทพสุวรรณ์  Mr. Manassawee Thepsuwan  
256212407030  นายรุ่งนิรันดร์ จันทร์เล็ก  Mr. Rungnirun Janlek  
266212407031  นายวงศธร วงศ์เทพนิวัติ  Mr. Vongsathon Vongthapniwat  
276212407032  นายวิรุฬห์ บุญยืน  Mr. Wiroon Boonyune  
286212407034  นายเศรษฐพงศ์ ตาจันทร์  Mr. Setthaphong Tachan  
296212407035  นายสมบูรณ์ ประพันธมิตร  Mr. Somboon Prapantamit  
306212407036  นายสิทธิศักดิ์ ควรจำ  Mr. Sitthisak Khuarcham  
316212407037  นายจิรายุ ธรรมมะ  Miss Jirayu Thamma  
326212407038  นายกฤษณะ ทองนุ่ม  Mr Kirsanan Thongnum  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336212407039  นายนพนัส ใจดุ  Mr. Noppanat Jaidu  
346212407040  นายประชา จี้เพ็ชร  Mr. Pracha Jeeptech  
356212407041  นายอธิวัฒน์ ฉิมสวัสดิ์  Mr. Athiwat Chaimsawat