มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212418001  นางสาวกนกพชรวรรัตน์ เพียงตาธนรัตน์  Miss Kanokphacharauaorarat Piangtathanarat  
26212418002  นางสาวกาญจนา คงอินทร์  Miss Kanchana Khongain  
36212418003  นางสาวขจีพรรณ ศรีฟอง  Miss Khajeephan Srifong  
46212418004  นางสาวฉันทสุพิชญา ชื่นใจชนม์  Miss Chanthasupichaya Chuenjaichon  
56212418005  นางสาวณัฐกานต์ นาคพรม  Miss Natthakan Nakphrom  
66212418006  นางสาวณัฐนิชา คำลาเลี้ยง  Miss Natnicha Khamlaliang  
76212418007  นางสาวดวงใจ ด่านกิตติไกรลาศ  Miss Duangchai Dankittikairat  
86212418008  นางสาวดุจเดือน ลาพร  Miss Dutduean Laporn  
96212418009  นางสาวธนพร มุสิกสุต  Miss Thanaporn Mooksiksood  
106212418010  นางสาวธนภัค ถิ่นซื่อตรง  Miss Thanaphak Thinsuetrong  
116212418011  นางสาวนภากานต์ นาคทอง  Miss Napakan Nakthong  
126212418012  นางสาวนริศวรรณ ลำลึก  Miss Narisawan Lumliuk  
136212418013  นางสาวนิภาธร เทพาชุมภู  Miss Nipatorrn Tepachumpoo  
146212418014  นางสาวนิภาพร คงเกียรติพันธุ์  Miss Nipaporn Khongkiathtipan  
156212418015  นางสาวปนัดดา ฉุยมานะ  Miss Panatda Chuimana  
166212418016  นางสาวปานิสา เจริญสุข  Miss Panisa Jaroensuk  
176212418017  นางสาวปาลิตา ทองเพล  Miss Palita Tongpen  
186212418018  นางสาวพรนภา ตันกายา  Miss Pornnapa Tongaya  
196212418020  นางสาวพัชราภรณ์ ทวีรัตน์  Miss Phatcharaphon Thawirat  
206212418021  นางสาวพัชราวดี คงสน  Miss Patcharawadee Kongson  
216212418023  นางสาววรฉัตร ชื่นชูจิต  Miss Worachart Cheanchujit  
226212418024  นางสาวศกลวรรณ แช่มมี  Miss Sakonwan Chammee  
236212418025  นางสาวศิริรัตน์ ปรุงศักดิ์  Miss Sirirat Prungsak  
246212418026  นางสาวสมประสงค์ ปัญญาคำ  Miss Somprasong Panyakam  
256212418027  นางสาวสรัญรัตน์ ทอดเสียง  Miss Saranrat Todsieng  
266212418028  นางสาวสุกัญญา พาชื่นใจ  Miss Sukanya Phachuenchai  
276212418029  นางสาวสุมลทรา พ้นเวร  Miss Sumontha Phonwen  
286212418030  นางสาวสุรีรัตน์ จงสวัสดิ์  Miss Sureerut Chongsawas  
296212418031  นางสาวอวัสดา คำสอน  Miss Awasada Khamsorn  
306212418032  นางสาวออมสิน เกษร  Miss Aomsin Keson  
316212418034  นายฐนวัฒน์ ชิดพันธ์  Mr. Thanawat Chridphan  
326212418035  นายเตชิษฏ์ โกษาจันทร์  Mr. Techit Kosajan  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336212418036  นายทักษิณ สีงาม  Mr. Thaksin Seengam  
346212418037  นายธนากรณ์ ภูทวี  Mr. Thanakorn Phuthawi  
356212418038  นายภีมพศ รอดยิ้ม  Mr. Peempot Rodyim