มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212418039  นางสาวกฤติญาณี เพชรสุข  Miss Kittiyanee Phetsuk  
26212418040  นางสาวกัญญามาศ แก้วมาตร  Miss Kanyamats Kaewmatr  
36212418041  นางสาวกัญญารัตน์ สุขทวี  Miss Kanyarat Sukthawee  
46212418042  นางสาวกานต์พิชชา แข่งขัน  Miss Kanphitcha Khaengkhan  
56212418043  นางสาวกุลณัฐ หมวกสังข์  Miss Kunlanat Mauksang  
66212418044  นางสาวกุลธิดา ฮะฉั่ว  Miss Kunthida Hachua  
76212418045  นางสาวขวัญจิรา ชื่นด้วง  Miss Kwanjira Chaunduang  
86212418046  นางสาวจารุณี กลิ่นนาค  Miss Jarunee Klinnak  
96212418047  นางสาวชนาธิป มาน้อย  Miss Chanathip Manoi  
106212418048  นางสาวชลธิชา แก้วพันธ์  Miss Chonticha Kaeophan  
116212418049  นางสาวณัฏฐวันฑ์ พิมพ์แก่น  Miss Nattawan Phimkaen  
126212418050  นางสาวณัฐยาภรณ์ คล้ายขำ  Miss Natthayaphon Klaikham  
136212418051  นางสาวรุจินันท์ เกาทัน  Miss Rujinan Kaotan  
146212418052  นางสาวนิตยา วงศ์รักษ์  Miss Nittaya Wongrak  
156212418053  นางสาวพนัดฎา เบ็ญพาด  Miss Phanatda Benphat  
166212418054  นางสาวพนิดา ปัญญาแสง  Miss Phanida Panyasaeng  
176212418055  นางสาวพนิดา อยู่แย้ม  Miss Phanida Yuyam  
186212418056  นางสาวพัชรีพร คำเกิด  Miss Patchareeporn Kamkerd  
196212418057  นางสาวพิมพ์ชนก นะวะปุก  Miss Pimchanok Nawapuk  
206212418058  นางสาวพิมพ์นิภา ตั้งไพบูลย์  Miss Phimnipha Tangphaibun  
216212418059  นางสาวมนัญชยา เพิ่มพรม  Miss Manunchaya Phoemphrom  
226212418060  นางสาวมุทิตา ดีโต  Miss Muthita Deeto  
236212418061  นางสาวเมทิณี กลิ่นอบเชย  Miss Methinee Klinobchoei  
246212418062  นางสาวรุ่งทิวา โท้แก้ว  Miss Rungthiwa Thokaew  
256212418064  นางสาวศิริรัตน์ เครือเเสง  Miss Sirirat Khueasaeng  
266212418065  นางสาวสุรารัตน์ มาสุด  Miss Surarat Marsud  
276212418066  นางสาวโสภารัตน์ ทองสว่าง  Miss Sopharat Thongsawang  
286212418067  นางสาวอัญชลีพร เพ็ชรน้อย  Miss Oanchaliphon Phetnoi  
296212418068  นางสาวอุษณียาภรณ์ ยังพูล  Miss Utsaneeyaporn Youngpool  
306212418069  นายณัฐกิตติ์ เสนคำวงค์  Mr. Nattakit Senkhamwong  
316212418070  นายณัฐดนัย สาโท  Mr. Natdanai Sato  
326212418071  นายภูมินทร์ ภู่กัน  Mr. Pumin Pugun  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336212418072  นายอภิสิทธิ์ รัตน์บ้านด่าน  Mr. Apisit Ratbandan  
346212418073  นายอภิสิทธิ์ สุขชัยสงค์  Mr. Aphisit Sukchaisong  
356212418074  นายอาคิฬา วาที  Mr. Akira Watee