มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาจีน (Chinese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212416001  นางสาวกณิกา ศักดิ์เจริญชัยกุล  Miss Kanika Sakcharoenchaikun  
26212416002  นางสาวกรพินธ์ แซโซ้ง  Miss Koraphin Saesong  
36212416004  นางสาวกฤติยา สุขนิรันดร์  Miss Kittiya Sooknirun  
46212416005  นางสาวชญานี เเซ่พ่าน  Miss Chayanee Saephan  
56212416008  นางสาวญาณินธ์ เพ็งปรางค์  Miss Yanin Phengprang  
66212416009  นางสาวณัชยา ทศคำไสย์  Miss Natchaya Tootkumsai  
76212416010  นางสาวณัฐนิชา ศรีคำทา  Miss Natnicha Srikhamtha  
86212416011  นางสาวธนพร เล็กยิ้ม  Miss Tanaporn Lekyim  
96212416012  นางสาวนงนาฏ สุทธิวุฒิ  Miss Nongnat Sutthiwut  
106212416013  นางสาวนภัสศรัณย์ ปิ่นสกุล  Miss Napatsaran Pinsakul  
116212416014  นางสาวนริศรา มีจันทร์  Miss Narisara Meejan  
126212416015  นางสาวนุชนาฎ แจ่มกระจ่าง  Miss Nutchanart Jamekrajang  
136212416017  นางสาวพัฒน์นรี ชลการ  Miss Patnaree Chonlakarn  
146212416020  นางสาวมัสยา แสนทม  Miss Massaya Saenthom  
156212416023  นางสาวลาวัณย์ ศรีชัย  Miss Lawan Srichai  
166212416024  นางสาวศศิกานต์ อรสิน  Miss Sasikan Orasin  
176212416026  นางสาวสิริพรรษา พัวตะนะ  Miss Siriphansa Phuatana  
186212416027  นางสาวสุพัตรา ทองจิตร  Miss Supattra Thongjit  
196212416028  นางสาวอธิชา นาคทอง  Miss Athicha Nakthong  
206212416029  นายกริชเทพ ธูปเทียน  Mr. Kritthep Thooptian  
216212416030  นายโชติวิศุทธิ ผู้ภักดี  Mr. Chotvisoot Pupukdee  
226212416031  นายธรรณดล แก้วเจิม  Mr. Thanadol Kaewjerm  
236212416033  นายสิปกร ภูสิตตา  Mr. Sipakorn Phusitta