มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาจีน (Chinese) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212416034  นางสาวกวิลณา สังข์ยา  Miss Kawinna Sangya  
26212416036  นางสาวกัญสุชญา ทัศนา  Miss Kansuchaya Thatsana  
36212416038  นางสาวเกศดาพร สายทองติ่ง  Miss Ketsadaporn Saithongting  
46212416039  นางสาวจันทร์เพ็ญ แซ่ว่าง  Miss Janpen Saewang  
56212416040  นางสาวจิดาภา แก่นสาร  Miss Chidapha Kaensan  
66212416041  นางสาวจิราภรณ์ ทองอำไพ  Miss Jiraporn Thongampai  
76212416042  นางสาวจีรนันท์ พรมมี  Miss Jeeranan Prommee  
86212416043  นางสาวชนิกานต์ สุขประเสริฐ  Miss Chanigan Sookprasert  
96212416044  นางสาวชุติกาญจน์ เหมสุวิมล  Miss Chutikan Hemsuwimol  
106212416045  นางสาวญานิศา แซ่ท่อ  Miss Yanisa Saethor  
116212416046  นางสาวณิชกานต์ ชูเตชะ  Miss Nichakan Chootacha  
126212416047  นางสาวณิชาพัชร์ อำมาต  Miss Nichaphat Ammat  
136212416050  นางสาวปณิวรินทร์ คล้ายพร้อม  Miss Paniwarin Klayprom  
146212416051  นางสาวประกายกานต์ นกน้อย  Miss Prakaikan Noknoi  
156212416052  นางสาวพิมลมาศ มาทา  Miss Phimonmat Martha  
166212416053  นางสาวภัณฑิรา ตามใจเพียร  Miss Pantira Tamjaipian  
176212416054  นางสาวมินทฏา โสดา  Miss Mintada Soda  
186212416056  นางสาววริศรา สีหาโคตร  Miss Waritsara Sihacode  
196212416058  นางสาวศสิมา หวานสนิท  Miss Sasima Wansanit  
206212416059  นางสาวศิริวรรณ ทาอาสา  Miss Siriwan Thaarsa  
216212416061  นางสาวอัญศิณี เอี่ยมสะอาด  Miss Ansinee Iamsa-Rd  
226212416062  นายชัชพงศ์ ทองพลับ  Mr. Chatpong Thongphab  
236212416063  นายธันยบูรณ์ แซ่ย่าง  Mr. Tanyabun Saeyang  
246212416064  นายนราธิป เพลิดเพลิน  Mr. Naratip Plerdplern