มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การท่องเที่ยวและบริการ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212429001  นางสาวเกวรินทร์ ลมแก้ว  Miss Kewarin Lomkaew  
26212429002  นางสาวคริฐา ตันประคองสุข  Miss Karitha Tanprakongsuk  
36212429003  นางสาวจันทิมา วงษาปันนา  Miss Chanthima Wongsapanna  
46212429004  นางสาวจิราภรณ์ นามนา  Miss Jiraporn Namna  
56212429006  นางสาวชณิดา ลาตะคุ  Miss Chanida Latakhu  
66212429008  นางสาวชลธิชา บุญศิริ  Miss Chonticha Bunsiri  
76212429010  นางสาวฐานมาศ อัมพะคุณ  Miss Thanamas Umpakoon  
86212429012  นางสาวตรียนุช ยังพูล  Miss Triyanut Yungpool  
96212429013  นางสาวนภเกตน์ สีกุม  Miss Naphaket Seegum  
106212429014  นางสาวนิภาวรรณ ขวัญเขียน  Miss Nipawan Kwankhian  
116212429015  นางสาวนิราวดี ศรีตะรา  Miss Nirawadi Sritara  
126212429016  นางสาวบีแกน รัตนบุญโน  Miss Beegan Rattanaboonno  
136212429017  นางสาวใบเฟริน มีกำลัง  Miss Baifern Meekamlang  
146212429018  นางสาวปภัสรา บาลีใหญ่  Miss Papassara Baleeyai  
156212429019  นางสาวปาริฉัตร อินจันทร์  Miss Parichat Injan  
166212429020  นางสาวปิยฉัตร ทองติ่ง  Miss Piyachat Thongting  
176212429024  นางสาวพลอยไพลิน พันโสภา  Miss Ploypailin Punsopha  
186212429025  นางสาวมยุรา แสนสุขใส  Miss Mayura Saensuksai  
196212429026  นางสาวเยาวเรศ ทับเงิน  Miss Yaowaret Thanpgoen  
206212429031  นางสาววิไลวรรณ ขันสู้การ  Miss Wilaiwan Khansukan