มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การท่องเที่ยวและบริการ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212429027  นางสาวรุจิกาญจน์ บุญช่วย  Miss Rujikan Bunchuai  
26212429028  นางสาวลัดดาวัลย์ คำปลูก  Miss Lutdawan Khampluk  
36212429029  นางสาววราภรณ์ ฟูใจ  Miss Waraporn Fuchai  
46212429030  นางสาววิภาวดี เนตรแสงสี  Miss Wipawadee Netsangsee  
56212429032  นางสาวศศิประภา ศรีโห้มี  Miss Sasiprapa Srihomee  
66212429033  นางสาวสุพนิตา เสนานุช  Miss Supanita Sananuch  
76212429034  นางสาวสุพรรษา สมวงษ์  Miss Suphansa Somwong  
86212429035  นางสาวสุพรรษา สังข์ทอง  Miss Supansa Sungthong  
96212429036  นางสาวสุพัตรา นาดอน  Miss Suphattra Nadon  
106212429037  นางสาวสุภาวดี เลิดสุวรรณ  Miss Suphawadee Loedsuwan  
116212429038  นางสาวสุมิตรา บุญมา  Miss Sumitra Boonma  
126212429039  นางสาวสุวรรณี ฝอยพรมราช  Miss Suwannee Foypommarach  
136212429040  นางสาวอภิญญา งามวิชานน์  Miss Apinya Ngamvichan  
146212429041  นางสาวอภิสรา ก้อนแก้ว  Miss Aphisara Konkaeo  
156212429042  นายกลวัชร ปัญญากุล  Mr. Konlawat Panyakun  
166212429043  นายชัยวัฒน์ คำสิบ  Mr. Chaiwat Khamsip  
176212429044  นายทนุธรรม มณีโชติ  Mr. Thanutham Manichot  
186212429045  นายปริญญา คุ้มชู  Mr. Parinya Khumchu  
196212429046  นายผดุงเกียรติ สิงห์ธนะ  Mr. Padungkait Singtana  
206212429049  นายภานุพงศ์ ดำนิล  Mr. Phanuphong Damnin  
216212429051  นายอานนท์ สุศิริ  Mr. Arnon Susiri  
226212429052  นายชิษณุพงศ์ สิงหเดช  Mr. Chitsanuphong Singhadat  
236212429053  นางสาววราภรณ์ ฤทธิ์จอหอ  Miss Waraphow Ritchoho