มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีและนวัตกรรมเซรามิกส์ (Technology and Innovation in Ceramics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) เทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212263001  นางสาวถนอมจิตร หน่อแก้ว  Miss Thanomjit Norkaew  
26212263002  นางสาวธัชพร สุนทรัษฐาน  Miss Thaschapon Suntalassatan  
36212263003  นางสาวศิริญญา ปัญญาครอง  Miss Sirinya Panyakrong  
46212263004  นายณัฐวุฒิ คำตุ้ย  Mr. Natthawut Khumtuy  
56212263005  นายธนวันต์ เพ็งสิน  Mr. Thanawan Pengsin  
66212263006  นายธีรพล กล่ำสามเรือน  Mr. Thirphon Klamsamruean