มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212412006  นางสาวเชษฐ์ธิดา จรัสรัศมี  Miss Chettida Jarasrassamee  
26212412007  นางสาวฐิติชญา จันทกูล  Miss Thitichaya Jantakul  
36212412008  นางสาวณัชชา ศรีสิริพงศ์  Miss Natcha Srisiriphong  
46212412009  นางสาวธนัชดา พานเงิน  Miss Tanutda Phangoen  
56212412012  นางสาวนิธินันท์ กุหลาบเทียม  Miss Nitinan Kulabtaim  
66212412013  นางสาวปนัดดา มังสา  Miss Panatda Mangsa  
76212412015  นางสาวปานทอง อินธิราช  Miss Panthong Ainthirat  
86212412018  นางสาวแพรวา เกิดสินธ์  Miss Phaewa Koedsin  
96212412019  นางสาวภิพาพร รอบรู้  Miss Phipaporn Robru  
106212412020  นางสาวมินตรา ทองพันธ์  Miss Mintra Thongphan  
116212412021  นางสาวรสริน ชมประเสริฐ  Miss Rodsarin Chomprasroeth  
126212412023  นางสาวสุดารัตน์ เกตุเปรม  Miss Sudarat Ketprem  
136212412024  นางสาวสุดารัตน์ ช่วยหลำ  Miss Sudarut Choylam  
146212412025  นางสาวสุนิตรา แจงทอง  Miss Sunitra Chaenhthong  
156212412026  นางสาวสุมิตรา สวัสดิ์สุข  Miss Sumitra Sawassuk  
166212412028  นางสาวอมราพร สุขเกษม  Miss Ammaraporn Sukkasem  
176212412029  นายกฤษณพงค์ งามพรม  Mr. Kitsanapong Ngamphom  
186212412030  นายกฤษณะ อินทร์ทับ  Mr. Krissana Intub  
196212412031  นายธนากร ม่วงแก้ว  Mr. Thanakon Muangkaew  
206212412032  นายนถสินธุ์ มหาสันต์  Mr. Nothasin Mahasan  
216212412033  นายนิยมชัย ท่อศิริโภควัฒน์  Mr. Niyomchai Thosiriphokawat  
226212412034  นายภูวนาท ภูตะเวช  Mr. Phuwanat Phutawech  
236212412037  นายศกลวัฒน์ ปานศรี  Mr. Sakonlawat Pansri  
246212412038  นายสมเดช แก้วแกมทอง  Mr. Somdet Kaeokaemthong  
256212412039  นายสราวุฒิ ยันเจริญ  Mr. Sarawut Yancharoen  
266212412040  นายสัตยาบัน ขำน้อย  Mr. Sattayaban Khamnoi  
276212412085  นางสาวดวงตา นุวัตดี  Miss Duaugta Nuwutdee  
286212412086  นางสาวอรทัย นุชจุ้ย  Miss Orathai Nuchjuy