มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212412041  นางสาวกนกพร สารเขียว  Miss Kanokporn Sankiaw  
26212412042  นางสาวกัญญารัตน์ จันจวง  Miss Kanyarat Janjuang  
36212412043  นางสาวกัลยาณี มีแสง  Miss Kanlayanee Meesaeng  
46212412045  นางสาวจันทร์จิรา ไทยแท้  Miss Junjira Thaithae  
56212412046  นางสาวณัฐมล พลทำ  Miss Nattamon Phontham  
66212412047  นางสาวทิพวัลย์ พุ่มสน  Miss Thipawan Pumson  
76212412048  นางสาวธนารีย์ แย้มเลี้ยง  Miss Thanaree Yaemliang  
86212412050  นางสาวน้ำฝน เอี่ยมชม  Miss Namfon Iamchom  
96212412051  นางสาวบัณฑิตา ทะสังขาร  Miss Banthita Thasangkhar  
106212412054  นางสาวพรทิพา ชัยชีพอากูร  Miss Phonthipha Chaichiparkun  
116212412055  นางสาวภัทราวดี จันทร์มี  Miss Pattarawadee Janmee  
126212412056  นางสาวภาสินี เพชรก้อน  Miss Phasinee Phetkorn  
136212412057  นางสาววรนุช กมลรัตน์  Miss Woranuch Kamonrat  
146212412058  นางสาววริษฐา คำปลื้ม  Miss Warittha Khampluem  
156212412059  นางสาววันทนีย์ มีอินทร์  Miss Wantanee Meein  
166212412060  นางสาวศิริลักษณ์ กลมพุก  Miss Siriluk Klompuk  
176212412061  นางสาวสรัลลักษณ์ ศรีสมวงค์  Miss Saranlak Srisomwong  
186212412062  นางสาวสุรีย์พร ทองแบบ  Miss Sureeporn Thongbab  
196212412064  นางสาวหทัยชนก มณีชัย  Miss Hathaichanok Maneechai  
206212412065  นางสาวอธิติยา เครือวัลย์  Miss Atitiya Khrueawan  
216212412066  นางสาวอรทัย ราชาธร  Miss Orrathai Rachathon  
226212412067  นางสาวอรไพลิน ดอนพิมพา  Miss Onphailin Donphimpha  
236212412068  นายกิตติพงษ์ ศรีหะวงษ์  Mr. Kittipong Srihawong  
246212412069  นายเขษมศักดิ์ แกว่นเขตร์กรรม  Mr. Khasemsak Kheonkhetkam  
256212412070  นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์  Mr. Jirawat Srisawat  
266212412072  นายเฉลิมชัย ไชยมัง  Mr. Chalemchai Chaibang  
276212412073  นายณัฎฐพล มีชิน  Mr. Nutthapol Meechin  
286212412077  นายวีระวัฒน์ ศิริจันทร์  Mr. Weerawat Sirichan  
296212412078  นายสุทธิพงศ์ อ่องแก้ว  Mr. Suttipong Ongkaew  
306212412079  นายสุปะเกียรติ์ ขวัญสูงเนิน  Mr. Supakiad Khwansungnoen  
316212412080  นายอภิวัฒน์ โคกน้อย  Mr. Aphiwat Khoknoi  
326212412081  นางสาวกาญจนา ครุฑธา  Miss Kanjana Khrutta  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336212412084  นายดิเรก เกิดขวัญ  Mr. Direk Kerdhwan