มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ดนตรีสากล กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Fine and Applied Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212411001  นางสาวชนนิกานต์ เกตุสกุลณี  Miss Chonnikarn Ketsakulnee  
26212411002  นางสาวนิธิกานต์ เชฐสิงห์  Miss Nithikan Chetsing  
36212411003  นายกนต์ธร พุทษา  Mr. Gonthorn Putsa  
46212411004  นายกฤตเมธ ทะนันชัย  Mr. Krittamet Tananchai  
56212411005  นายกิตติพศ บริจาค  Mr. Kittipod Borijak  
66212411006  นายฐานันดร โสคำภา  Mr. Thanundorn Sokampa  
76212411007  นายณฐพงศ์ คำภาแก้ว  Mr. Nathaphong Khamphakaeo  
86212411009  นายธนกร ก้อนจะรา  Mr. Thanakorn Gonjara  
96212411010  นายธีรภัทร์ ดีจริง  Mr. Theeraphat Deejing  
106212411011  นายนฤดล ชุ่มชื่นทรัพย์  Mr. Naruedon Chumchuensap  
116212411012  นายนฤบดินทร์ สุภาพล  Mr. Naruebodin Supaphon  
126212411013  นายนิธิกร ทรงอยู่  Mr. Nitikorn Sungyoo  
136212411014  นายรัฐพงศ์ จั่นรัตน์  Mr. Ratthapong Janrat  
146212411015  นายวีรภัทร ทองเชื้อ  Mr. Weerapat Thongchuea  
156212411016  นายศุภกร ม่วงศรีสวัสดิ์  Mr. Suphakorn Muangsrisawat  
166212411017  นายสัตตบงกช ดาวนุไร  Mr. Sattabongkotch Daownurai  
176212411018  นายอภิเสก แจ่มจันทร์  Mr. Apisek Jamjun  
186212411019  นายอริย์ธัช ขลัง  Mr. Aritouch Klang