มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212603001  นางสาวกมลพัชร ทะละมัย  Miss Kamonphat Talamai  
26212603002  นางสาวกรรฑรัตน์ เกตุงาม  Miss Kantharat Ketngam  
36212603003  นางสาวกุลธิดา เจริญภิรมย์  Miss Kunthida Jaroenphirom  
46212603004  นางสาวจิฬาภรณ์ คุรุวนาภรณ์  Miss Chilaphon Kuruwanaporn  
56212603005  นางสาวชนัญชิดา โพธิ์สัย  Miss Chananchida Phosai  
66212603006  นางสาวชุตินันท์ ยอดสุวรรณ์  Miss Chutinan Yodsuwan  
76212603007  นางสาวชุตินันท์ เล้าเนืองรินทร์  Miss Chutinan Laonueangrin  
86212603008  นางสาวตวงทอง บุตรดี  Miss Tuengthong Butdee  
96212603009  นางสาวทัตพิชา แก้วเอี่ยม  Miss Thatphicha Kaeo-Iam  
106212603012  นางสาวนนิจศรา เกษร  Miss Nanitsara Kasorn  
116212603013  นางสาวนภสรณ์ แสงโตนด  Miss Naphasorn Saengtanod  
126212603014  นางสาวพิรญาณ์ เสนานุช  Miss Phiraya Senanut  
136212603015  นางสาวมายุรี จันทร์เอี่ยม  Miss Mayuree Chanaioem  
146212603016  นางสาวร่มฉัตร แจ้งดี  Miss Romchat Jangdee  
156212603017  นางสาวฤทัยวัล จันทรา  Miss Ruethaiwan Janthra  
166212603018  นางสาววรรณิษา อยู่เย็น  Miss Wannisa Oiuyen  
176212603019  นางสาวศิรภัสสร เกตุแก้ว  Miss Sirapatson Ketkaew  
186212603020  นางสาวศิริลักษณ์ ชอบพิศ  Miss Sirirak Chobpis  
196212603021  นางสาวสุนิษา โภคา  Miss Sunisa Phokha  
206212603022  นางสาวสุพิชญา ปิ่นล่ม  Miss Suphitchaya Pinlom  
216212603024  นางสาวอาทิตยา เกิดขุนทด  Miss Arthittaya Koedkhunthod  
226212603025  นางสาวอารียา บุตรดี  Miss Ar-Reeya Butdee  
236212603026  นายเกรียงศักดิ์ รักดี  Mr. Kraingsak Rakdee  
246212603027  นายจิรายุส แซ่ไล่  Mr. Jirayuth Sealai  
256212603029  นายณัฐชัย ใจผ่อง  Mr. Nattachai Chaipong  
266212603031  นายปฏิวัติ นันทพืชอุดม  Mr. Patiwat Nantapuchudom  
276212603032  นายปอนด์ เพ็งนาเรนทร์  Mr. Pon Pengnaren  
286212603033  นายพงศธร คำหวาน  Mr. Pongsaton Kamwan  
296212603034  นายพีระพัฒน์ สระแพงแก้ว  Mr. Peerapat Sapangkaew  
306212603035  นายวงศกร กลิ่นเกิด  Mr. Wongsakorn Klinkerd  
316212603036  นายวีรพงษ์ พันอินทร์  Mr. Weeraphong Phan-Ain  
326212603037  นายอนุพงษ์ ชาญนุวัตร  Mr. Anuphong Channuwat  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336212603038  นายอภิวัฒน์ บรรจงนอก  Mr. Apiwat Banjongnok  
346212603039  นายอมรเทพ แสงยา  Mr. Amornthep Saengya  
356212603040  นางสาวเสาวลักษณ์ นกพึ่ง  Miss Saowalak Nokpheung