มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212606001  นางสาวกัณฐิกา เนียมเสวก  Miss Kantiga Neamsawek  
26212606002  นางสาวเกตุวดี ศรีโคตร  Miss Katwadee Srikote  
36212606003  นางสาวขวัญจิรา ใหญ่ยอด  Miss Khwanchira Yaiyod  
46212606004  นางสาวจิรวรรณ ลาโภ  Miss Chirawan Lapho  
56212606005  นางสาวดวงนภา ยาภิรมย์  Miss Duangnapa Yapirom  
66212606006  นางสาวธนพร ศรีประเสริฐรัตน์  Miss Thanaporn Sriprasertrat  
76212606007  นางสาวธัญลักษณ์ เนื่องอุดม  Miss Thanyalak Nangaudom  
86212606008  นางสาวธิดารัตน์ ดิษสวน  Miss Thidarat Didsaun  
96212606009  นางสาวนริศากรณ์ ขำวิจิตราภรณ์  Miss Naritsarkorn Kumvijitraporn  
106212606010  นางสาวใบบุญ ใบภักดี  Miss Baibun Baiphakdee  
116212606011  นางสาวปรารถนา สายสวาท  Miss Pratthana Saisawat  
126212606012  นางสาวพฤกษา ศรีสวัสดิ์  Miss Phrueksa Srisawat  
136212606013  นางสาวรศินันต์ ทับเงิน  Miss Rasinan Thabngoen  
146212606014  นางสาววชิราภรณ์ คล้ายสกุล  Miss Wachiraporn Klaysakun  
156212606015  นางสาววรพร สวัสดี  Miss Worraporn Sawaddee  
166212606016  นางสาววิภาวดี พลายวงษ์  Miss Wipawadee Playwong  
176212606018  นางสาวสมฤทัย ดีภา  Miss Somruethai Deepha  
186212606019  นางสาวสุกัญญา จิตรเกษม  Miss Sukanya Jitkasem  
196212606020  นางสาวสุธาสินี แสนคำเรือง  Miss Sutasinee Saenkamruang  
206212606022  นางสาวอัจฉรา เชิดชู  Miss Adchara Cherdchoo  
216212606023  นายชญานิน โมลาศาล  Mr. Chayanin Molasan  
226212606025  นายณัฐดนัย ขยันกิจ  Mr. Natdanai Kayankit  
236212606026  นายทรงพล แผลงศร  Mr. Chongphon Plangsorn  
246212606027  นายธนกร ไทยกล้า  Mr. Tanakorn Thaikla  
256212606029  นายวัชรากร สิงห์เพ็ชร  Mr. Watcharakon Singphet  
266212606030  นายวัฒนพัฒน์ โสดา  Mr. Watthanaphat Soda  
276212606031  นายวีรพล วิวัฒน์รัตนากร  Mr. Werapon Wiwatrattanakorn  
286212606032  นายศตวรรษ นาคศรี  Mr. Sattawat Naksri  
296212606033  นายศักรินทร์ คำเบิก  Mr. Sakkarin Comeboek  
306212606034  นายอาคม ใจกาวิน  Mr. Arkhom Chaikawin